Skriv ut Lukk vindu


 

Spansk - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:1. desember
Søknadskode:5305

Beskrivelse av studiet

Spansk er offisielt språk i 21 land og kommunikasjonsspråk for flere enn 500 millioner mennesker i mer enn 50 land. Det er i dag det tredje største språket på internett. Flere sentrale bedrifter i Latin-Amerika og Europa bruker spansk. Norge samarbeider mer og mer med Latin-Amerika, og etablerer stadig flere økonomiske, politiske og kulturelle bånd til latinamerikanske og spanske bedrifter og institusjoner. En person som har spansk som morsmål setter pris på at du kan kommunisere på spansk; språkkunnskaper fremmer godt samarbeid! I tillegg er spansk språk bærer av flere forskjellige kulturer og rike litterære tradisjoner. Studerer du spansk får du tilgang til denne rike kulturskatten samtidig som du lærer et språk som er både praktisk og nyttig.

I årsstudiet i spansk lærer du om spansk språk, litteratur og kultur. Studiet består av 5 enkeltemner med et samlet omfang på 60 studiepoeng (stp). Tre av emnene er språkvitenskapelige emner, mens de to resterende i hovedsak omfatter spanskspråklig litteratur og innføring i spansk- og latinamerikansk kultur. I høstsemesteret tilbys det et tre uker langt studieopphold i Cádiz i Spania som en del av undervisningen i emnet SPA-1014 Praktisk spansk II.

Studiet starter om våren og går over to semestre. For nærmere informasjon om hvert emne (inkludert pensumliste), se den enkelte emnebeskrivelse. Emnebeskrivelsene finner du ved å trykke på de ulike emnene i tabellen under Oppbygging av studiet.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (vår)
2. semester (høst)

Hva lærer du?

Etter fullført årsstudium i spansk har du følgende læringsbytte:

Kunnskaper
Du har:
- tilegnet deg grunnleggende kunnskaper i moderne spansk grammatikk og gjennom det har du fått kjennskap til viktige forskjeller mellom norsk og spanske språk og til de ulike uttrykksmåtene i spansk, både på formelle og uformelle nivåer, med hovedvekt på det moderne ortografiske systemet, korrekt uttale, sentrale temaer i den spanske grammatikken
- tilegnet deg et ordforråd knyttet til sentrale temaer i det norske og det spanske samfunnet
- tilegnet deg oversikt over hovedtrekkene i spansk og latinamerikansk historie, og oppnådd forståelse for den historiske bakgrunnen for aktuelle spørsmål i dagens spanske og latinamerikanske samfunn og kultur
- kjennskap til spanskspråklig litteraturhistorie fra det 19. århundre til i dag gjennom studiet av de sentrale forfatterne og de viktigste litterære bevegelsene: modernismen, avantgardismen, den latinamerikanske «Boom», og så videre
- kjennskap til de grunnleggende trekk og verktøy i litterær analyse

Ferdigheter
Du har:
- utviklet dine kommunikative ferdigheter i spansk, både skriftlig og muntlig
- tilegnet deg ordforråd for å kunne delta i samtaler om forskjellige temaer fra dagliglivet og kan også uttrykke deg om sentrale samfunnsmessige temaer
- lært å redegjøre for sentrale trekk og sammenhenger i spansk og latinamerikansk historie
- lært å lese og fortolke moderne litterære verk

Generell kompetanse
Du:
- har oppnådd kunnskaper i spansk tilsvarende nivå B2 i "Den europeiske referanserammen for språk"
- kan undervise i spansk
- kan jobbe for eksempel i media, forlag eller offentlig forvaltning der det kreves kunnskaper i spansk

Undervisning og eksamen

Årsstudiet består av 5 emner fordelt over to semester. Fire av emnene er på 10 studiepoeng hver og har omtrent 4 timer med forelesninger per uke. Det femte emnet er på 20 studiepoeng og har 9 timer med forelesninger.

Alle emnene har arbeidskrav som må bestås før du kan avlegge avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og prøve i timen. Eksamensordningen kan variere fra emne til emne, men skriftlig skoleeksamen (3 - 5 timer) er den mest brukte ordningen på dette studiet. Et par av emnene har også muntlig eksamen i tillegg til skriftlig eksamen.

Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Kontinuasjonsbestemmelser:
Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for emner som undervises i høstsemesteret og 15. august for emner som undervises i vårsemesteret. Kontinuasjonseksamener arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen. Man kan kontinuere i et emne kun én gang senest i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten ta om igjen eller levere på nytt den prøven/de prøvene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen. Dersom eksamen består av flere prøver (mappe), vurderes alle prøver på nytt ved kontinuasjonseksamen. Oppgave(r), dvs. hjemmeoppgave(r)/semesteroppgave(r) med selvvalgt emne, som ikke ble bestått til ordinær eksamen, kan leveres inn på nytt i revidert versjon.


Undervisnings- og eksamensspråk

Spansk/norsk, for detaljer se hver emnebeskrivelse.

Jobbmuligheter

Årsstudiet i spansk kan inngå i en bachelorgrad eller lektorutdanningen i språk og samfunnsfag. Du kan også bruke faget i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, reiseliv, internasjonalt arbeid, og eksportrettet næringsliv m.m.

Videre studier

Etter årsstudiet i spansk kan du ta et semester med fordypning (2000-nivå) som bygger på forkunnskaper fra Årsstudiet.

Årsstudiet kan brukes som en del av et bachelorgradsstudium eller lektorutdanningen i språk og samfunnsfag. Studiet inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac. Dersom du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.

Med en bachelorgrad med fordypning i spansk på minimum 80 stp, kan du søke om opptak til mastergradsstudiet i spansk og latinamerikanske studier. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C (2,5) eller bedre på alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (bachelorgraden, 180 studiepoeng). Se under opptakskrav på mastergradsprogrammet for mer informasjon.