Skriv ut Lukk vindu


 

Arkeologi - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i arkeologi
Opptakskrav:Bachelorgrad i arkeologi
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5036

Beskrivelse av studiet

Mastergradsprogrammet i arkeologi er et forskningsbasert studieprogram som skal gi omfattende kunnskap om den arkeologiske forskningsprosessen. Gjennom kurs, seminarer og arbeidet med masteroppgaven skal studenten få god innsikt i arkeologisk problemformulering, teoridannelse og forskningsmetode, samt lære seg å mestre vitenskapelig analyse og fortolkning. Den viktigste bestanddelen i programmet er masteroppgaven. Denne skal gi ny kunnskap om et nærmere avgrenset emneområde og lære studenten hvordan forskningsbasert kunnskap erverves og formidles gjennom analyse og argumentasjon. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid utført under veiledning.

Mastergradsprogrammet går over to år og består av 120 studiepoeng. Halvparten av disse (60 studiepoeng) omfatter en opplæringsdel med en rekke tematiske emner, mens masteroppgaven utgjør de resterende 60 studiepoeng. Opplæringsdelen består av det obligatoriske emnet ARK-3026 Sentrale perspektiver på arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) som tas i første semester, samt 50 studiepoeng valgfrie emner. Innholdet i ARK-3026 vil variere fra år til år, men det rettes mot viktige tema i nyere arkeologisk teori og praksis. Av de 50 valgfrie emnene må minst 30 studiepoeng være arkeologifaglige emner og inntil 20 studiepoeng kan tas i emner fra andre fag.

De valgfrie emnene skal bidra til faglig bredde og støtte opp om arbeidet med masteroppgaven. Temaene vil ofte ha sammenheng med pågående forskning eller være nært knyttet til forskningsinteresser og kompetanseområder hos de vitenskapelig ansatte. Hvilke valgemner som tilbys er også avhengig av undervisningskapasitet og av hvem som underviser. Inntil 20 studiepoeng kan tas i emner fra andre fag etter eventuell anbefaling fra koordinator/veileder. Bare emner med spesiell relevans for den enkelte students oppgave kan innpasses i graden.

Masteroppgaven (ARK-3900) er på 60 studiepoeng, fordelt over fire semester, og skal ha et omfang på 50-70 sider. Arbeidet er organisert rundt et fellesseminar som løper over alle fire studiesemestrene. I første semester vil du utvikle en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven som skal inneholde problemstillinger og disposisjon, inkludert de første vurderingene av relevant metode og teori, samt valg og avgrensning av empiri. Du vil bli tildelt en veileder seinest ved slutten av første semester. I andre og tredje semester vil du, sammen med de andre kullmedlemmene, skrive og presentere kapittelutkast til oppgaven. I fjerde og siste semester jobber du kun med å ferdigstille masteroppgaven.

Tabellen under gir en veiledende oversikt over studieforløpet.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
Valgemne arkeologi
2. semester (vår)
Valgemne arkeologi
Valgfritt emne
Sikkerhetskurs for feltarbeid
Tas senest i løpet av 2. semester for studenter som reiser på feltarbeid i forbindelse med masteroppgaven
3. semster (høst)
Valgemne arkeologi
Valgemne arkeologi
4. semester (vår)

Hva lærer du?

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, seminarer og studentfremlegg. En stor del vil bestå av seminarer som krever aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningen er lagt opp med henblikk på å øke studentenes kunnskap om arkeologiske problemstillinger samt utvikle kritisk forståelse av teori og metode. Praktiske øvelser og presentasjoner er en viktig del av undervisningen. Gjennom seminarer og presentasjoner vil studentene utvikle sine ferdigheter til å jobbe selvstendig, til å finne og anvende relevant informasjon, og til å jobbe med arkeologisk materiale. På fellesseminaret i ARK-3900 Masteroppgave i arkeologi legger studentene fram deler av masteroppgaven sin og får tilbakemelding fra både faglæreren og medstudenter. Dette styrker studentenes evne til å presentere eget arbeid, til å ta imot kritikk og til å gi konstruktive tilbakemeldinger på andres arbeid. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller oppgitt tekst. Vurderingen av masteroppgaven justeres med avsluttende muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap. Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamen foregår primært på norsk.

En stor av del pensumlitteraturen vil være på engelsk.


Utveksling

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Master i arkeologi tilrettelegger for utveksling i 2. semester (vårsemester).

Blant UiTs mange utvekslingsavtaler har arkeologi egne avtaler med disse:

Videre har UiT og HSL-fakultetet flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Instituttet er også partner i Nordplus-nettverket (Archaeology og Culture Heritage Studies), som gir mulighet til å studere ved mange universiteter i Norden og Baltikum.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Mastergradsprogrammet gjør deg kvalifisert til å jobbe som arkeolog og i arkeologi- eller kulturrelaterte yrker på ulike nivåer. Det gir grunnlag for arbeid innen kulturminneforvaltning, i museer, på arkeologiske utgravningsprosjekt, samt en rekke andre felter innen kultur- og reiseliv. Mastergraden er også grunnlaget for videre forskerutdanning i arkeologi.

Les mer om arbeidsmulighetene i våre karriereintervju.

Videre studier

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke om opptak til ph.d.-utdanning.

På UiT, ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning (HSL), blir det stilt krav om et karaktersnitt på B (eller tilsvarende) på mastergraden for å bli tatt opp.