Forskerne melder om nært
forestående isfrie somre, både
Canada og Russland bruser
med fjærene og det snakkes til
stadighet om mulighetene for store
oljeforekomster i nord. Men hvem
har egentlig rett til ressursene i
Polhavsområdet?
At det finnes mange ressurser i havet
er det liten tvil om, og dette gjelder i
høyeste grad også Arktis. Det er fisk og
andre sjødyr i havmassene, olje og gass i
kontinental­soklene og kanskje til og med
store forekomster av verdifulle metaller på
dyphavsbunnen under Nordpolen.
Det er disse gevinstene det står om når
grensene i polhavet skal trekkes, gjen-
nom et havområde på mange millioner
kvadrat­kilometer. En privat russisk ekspe-
disjon forsøkte seg med et PR-stunt i 2007
der de plantet et flagg under Nordpolen,
på 4261 meters dyp, med den høytidelige
erklæringen «Nå er Arktis vår».
Stuntet fikk voldsommedieoppmerksom-
het og reaksjonene gikk fra Skandinaviske
forsikringer om at også Russland måtte
forholde seg til reglene, til mer fiendtlige
respons i den Nordamerikanske pressen.
Stuntet var neppe mer enn nettopp et
stunt, og Russland følger de internasjonale
reglene som gjelder for grensedragning.
De pågående klimaendringene i Arktis har
fått flere forskere til å varsle om at et isfritt
sommer-Arktis kan bli en realitet i nær
fremtid, noe som også gjør disse eierfor-
holdene aktuelle. Tilgangen til de eventu-
elle ressursene blir lettere, og foreløpig er
langt fra alle grensene opp mot Nordpolen
avklart. Flere av de arktiske statene er nå i
gang med et hektisk arbeid for å få klarert
disse nordlige grensene.
Allikevel er det først og fremst økonomi
som driver denne utredningen om grenser
vi ser akkurat nå, ikke isutbredelse, påpe-
ker Alf Håkon Hoel ved Havforsknings-
instituttet.
Krangler omøy
Det er Havretten som angir rettighetsfor-
holdene til hav og havbunn. Havretts-
konvensjonen trådte i kraft i 1994, og av
de fem Arktiske statene har alle sluttet
seg til, med unntak av USA som allikevel
etterlever kommisjonens prinsipper i
praksis.
Havretten deler ressursrettighetene i to
deler – det som befinner seg i havet, og
det som befinner seg i havbunnen. Alle de
fem kyststatene, Norge, Russland, Canada,
USA og Danmark (Grønland), har råde-
rett over naturressursene i havet ut til 200
nautiske mil (370 km) fra kysten. Samtidig
har de også en plikt til å forvalte disse
26
•••
Labyrint 4/12
Universitetet i Tromsø
Tekst:
Linn Sollied Madsen
Dette kartet viser grensene i Arktis. Der hvor linjen er stiplet,
er grensene uavklarte. Illustrasjon: Alf Håkon Hoel
Den siste grense
Tema: Svalbard