Bájkes stádaj - guoradallam varresvuoda, iellemdile ja identitiehta birra (Fra bygd til by)


Guoradallam Bájkes stádaj la gatjálvissjiebmáguoradallam mav tjadádijma jagen 2014. Dan ulmme l åttjudit ienep diedojt varresvuoda, kultuvra, ja iellemdile birra stáda álmmuga gaskan gudi li smávep suohkanijs jåhtålam gånnå edna sáme årru.

English flag icon    Norsk flaggikon   

 

Duogásj 

Maŋemus 30 jagij tjadá li edna ulmutja jåhtålam bájkijs stádajda Vuonan. Stádaårro li viek moattebelak juogos gå sij duoppet dáppet båhti, iesjguhtik duogátjijn ja histåvråj. Sijáj vásádusá, guotto ja árvo gudi li stádajda jåhtålam diedon bájnniduvvá sijá familljaduogátjis ja bajássjaddamis, duodden duola dagu álldaris, sjierves, åhpadusás, virges ja sisbåhtusis. 

Váj galggá åttjudit ienep diedojt varresvuoda, kultuvra, ja iellemdile birra stáda álmmuga gaskan gudi li smávep suohkanijs jåhtålam gånnå edna sáme årru de álgadij Sáme varresvuodadutkama guovdásj guoradallamav Bájkes stádaj, Norsk institutt for by- og regionforskning ja Sáme allaskåvlå siegen. 

 

Dáhtádesigna ja metåvddå 

Guoradallamin lidjin guokta oase: 

Guoradallama vuostasj oasse lij registaranalijssa ållessjattukiellema vuostasj oase tjadá. Tjuovojma 25 jahkebuolva, riegádam 1950-74, majt de vidájagák áldarjuohkusijda juogijma. Statistihkalasj guovdásjbyråja dáhtájt jåhtema hárráj anijma viehkken tjuoldedittjat juohkkahattjav guhti årov smávep sáme suohkanin gå lidjin 15 jagága. Viettjaduvvin aj diedo gånnå dá ulmutja årrun jagen 2008, gå lidjin álldarin 33-57 jagága. Gehtjajma jus lidjin sæmmi suohkanin årrum agev, jus lidjin ruopptot jåhtåm maŋŋel gå lidjin ietjá bájkijn årrum, jus årrun ietjá sajijn lándan ja sierraláhkáj jus lidjin stádaj jåhtåm ja dåhku årrum. 

Nuppát oasen sáddiduváj aj gatjálvissjiebmá påsta baktu sidjij gudi li jåhtåm vissa smávep suohkanijs ja stádajda, ja gudi vil uddnik stádan årru. Sijá máná gudi lidjin badjel 18 jagága aj gåhtjoduvvin oassálastátjit. Dá dáhtá sjaddi de vuodon dutkamij duon dán suorgen varresvuoda ja iellemvidjurij vuoksjuj. 

 

Gåvos 1
Gåvos 1

Geográffalasj guovllo 

Gåhtjojma juohkkahattjav riegádam 1950-1975 gut 15-jagágin åroj smávep suohkanin sihke sáme ja dáttja álmmugijn, valla guhti stádan åroj gå gåhtjoduváj. Dá tjuoldedum 23 smávep suohkana 7 guovlluj juogeduvvin. 

  1. Sis-Finnmárkko: Kárásjjåhkå, Guovddagæjnno 
  2. Lulle-Finnmárkko: Unjárga (Nesseby), Deatnu (Tana), Porsáŋgu (Porsanger), Gáŋgaviika (Gamvik) 
  3. Alle-Finnmárkko: Fálesnuorri (Kvalsund), Láhppi (Loppa) 
  4. Nuortta-Råmsså: Gáivuotna (Kåfjord), Omasvuotna (Storfjord), Ivgu (Lyngen), Návuotna (Kvænangen) 
  5. Oarjje-Råmsså: Evenássje (Evenes), Skáne (Skånland), Rivtak (Gratangen), Loabák (Lavangen) 
  6. Nordlánnda nuortta: Hábmer, Divtasvuodna 
  7. Nordlánnda oarjje ja Nååmesjevuemie (Namdal): Aarborte (Hattfjelldal), Gaala (Grane), Namsskogan, Raavrhvijhke (Røyrvik), Snåase (Snåsa) 

Ålles 51 stáda Vuonan lidjin fáron dán guoradallamin, dagu tjuorgaj lip mierkkim Gåvvusin 1: 

Oslo, Biergun, Roandem, Steinkjer, Namsos, Råmsså, Bådåddjo, Vadsø, Kirkenes, Áltá, Hammerfest, Harstad, Narvijkka, Rana, Vefsn, Brønnøy, Alstahaug, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Moss, Drammen, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Skien, Porsgrunn, Risør, Arendal, Grimstad, Kristiansand.

 

Ulme 

Guoradallam gehtjat gåktu ulmutja li jåhtålam moattetjerdak smáv bájkijs nuorttan stádajda Vuonan. Duodden sjaddá guoradallam buktet ienep máhtov varresvuoda, kultuvra ja iellemdile birra moattetjerdak álmmugin stádajn Vuonan, manna bajep ájggomus la åttjudit ienep máhtov sáme stádaårroj varresvuoda ja iellemdile birra. 

Bájkes stádaj guoskat niellja oajvvetiemájt: 

1) Jåhtem 2) Varresvuohta ja iellemdille 3) Gullut bájkkáj ja kultuvrraj 4) Giella 

 

Registarguoradallama gávnnusa 

Tjoahkkáj 22 997 ulmutja riegádin gaskan 1950 ja 1974 ja 15-jagágin årrun nágin dajs 23 sáme suohkanijs. Sijájs årrun 8318, dat merkaj birrusij 36 prosenta, stádan jagen 2008. 39 prosenta nissunijs ja 33 prosenta ålmmåjs lidjin stádaj jåhtåm.

 

Gatjálvissjiebmáguoradallam  

Gåhtjojma gájkajt gudi riegádin gaskan 1950 ja 1974 ja 15-jagágin årrun nágin dajs 23 sáme suohkanijs ja guhti jagen 2014 soames dajs 51 stádajn. Duodden gåhtjoduvvin aj sijá máná gudi lidjin badjel 18 jagága. Gatjálvissjiemá sáddiduvvin 6033 ierit jåhttijda (vuostasj buolvva). Tjoahkkáj 2058 (34 prosenta) sijájs válljijin oassálasstet. Ierit jåhttij mánájs gåhtjoduvvin 6197 (nuppát buolvva), sijájs 1168 (19) prosenta oassálasstin. Gålmadisoasse oassálasstijs diededin sij li sáme. Gatjálvissjiebmáguoradallam tjadáduváj snjuktjamános -gålgådismánnuj 2014. Tjáledum la artihkal mij gåvvit tjuolldemav ja gåktu dáhtá tjoahkkiduvvin. 

 

Plána åvddålijguovlluj 

Guoradallam vaddá buorre gåvåv gåktu ulmutja li jåhtålam muhtem smávep suohkanijs Nuorttalij-Vuonan. Guoradallam buktá aj dutkamvuododum máhtojt stádaálmmuga varresvuoda, iellemdile ja identitiehta gudi li bajássjaddam smávep suohkanijn nuorttalin. Guokta dutkamprosjevta li jådon gatjálvissjiebmáguoradallama dáhtáj vuodon. 

 

Almodime 

Sørlie K, Broderstad AR. Flytting til byer fra distriktsområder med samisk bosetting – samarbeidsrapport NIBR/UIT og Senter for samisk helseforskning, Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning; 2011. ISBN: 978-82-7071-912-9.

Broderstad A, Sørlie K. Bo- og flyttetrender i norsk-samiske kommuner gjennom 40 år i relasjon til sysselsetting. Samiske tall forteller 5, kommentert samisk statistikk 2012. Samiske tall forteller. 1/2012. Kautokeino: Samisk høgskole; 2012. s. 44-71.

Broderstad AR, Broderstad EG. Flytting og urbanisering: Sapmi i forandring. I: Nystø SR, Guhttor M, Pedersen S, redaktører. Sametinget 25 år. Karasjok: Sametinget; 2014. s. 153-70. ISBN: 978-82-91200-19-4.

Melhus M, Eliassen BE, Broderstad AR. From rural to urban living – migration from Sami core areas to cities in Norway. Study design and sample characteristics, International Journal of Circumpolar Health 2020, 79:1. DOI: 10.1080/22423982.2020.1794456.

Melhus M, Eliassen BM, Broderstad ARFrom Rural to Urban Living. A survey among internal migrants from Sami core areas to cities in Norway. Poster. Arctic Frontiers 2021.

Eriksen AMA, Melhus M, Jacobsen BK, Broderstad AR. Mental distress in subjects who did, or did not, move from rural Sami core areas to cities in Norway: The impact of Sami ethnicity. I: Hälsa i Sápmi. Soc Med Tidskr 2021, Vol 98 Nr 5 och 6.

 

Gejna guládallat 

Prosjæktajådediddje: Ann Ragnhild Broderstad

UiT Vuona arktalasj universitiehtta, universitiehta direktera baktu vásstet dáhtáj giehtadallama åvdås. 

 

Tjuovvusa (dárogiellaj) Medlemmer:

Ann Ragnhild Broderstad (Principal investigator)
Marita Melhus