Robuste fellesskap
Forskningsgruppen «Robuste fellesskap» har som målsetting å fremme forskning som søker å forstå det norske samfunn med utgangspunkt i sosiologiske perspektiver på fellesskap og sosial integrasjon. Mer spesifikt retter vi fokus mot det vi kan kalle «Den norske modellen».

Gjennom teoretiske og empiriske analyser problematiserer forskningsgruppen sider ved den norske modellen som framstår som vellykkede og velfungerende og sider som viser iboende spenninger og motsetninger. Analyser som tar utgangspunkt i nordnorske forhold er spesielt sentrale. Tematisk representerer medlemmenes forskning en rekke ulike empiriske og teoretiske områder, men felles for disse er at de har relevans for en analyse av det norske samfunnet med utgangspunkt i begrepene fellesskap og integrasjon.

Gruppen representerer også ulike tilnærminger til forskning; både hva gjelder metodiske innretninger og teoretiske perspektiver. Forskningsgruppens medlemmer er i dag involvert i blant annet utdannings- og arbeidslivsforskning, helseforskning, migrasjonsforskning og forskning på frivillighet.

Forskere


ProsjekterPublikasjoner og presentasjoner

Vil bli oppdatert.

Robuste fellesskapKontakt

 

For mer informasjon, kontakt forskningsgruppeledere:

Professor Gunnar C. Aakvaag

Professor Unn-Doris K. Bæck

Logg inn / Login