Datatilgang


Tilgang til egen datafil gis etter søknad og inngått avtale. En slik avtale gir rettigheter til å forske på en eller flere definerte problemstillinger i en tidsavgrenset periode, og til å publisere artikler beskrevet i forskningsprotokollen som lå ved søknaden. All utlevering og bruk av biologisk materiale skal ligge innenfor formålet til Kvinner og kreft, være i tråd med Kvinner og krefts retningslinjer for tilgang til data og med prosjektbeskrivelse/protokoll og nødvendige godkjenninger som gjelder for det enkelte prosjekt. Søknader behandles i Kvinner og krefts ledergruppe.

Her finner du liste over Kvinner og krefts forskningsvariabler.

Slik søker du:

Fyll ut søknadsskjema(word). 

Legg ved:

  • Liste over ønskede variabler
  • Prosjektbeskrivelse/protokoll med publikasjonsplan og en kort beskrivelse av hvordan data skal oppbevares
  • REK-godkjenning der det er nødvendig

 Send søknad og vedlegg til: NOWAC@uit.no

Søknader må være innsendt senest to uker før møte i ledergruppen. Søknaden må være komplett før den kan behandles.

Møteplan våren 2024:

  • Onsdag 10.01
  • Onsdag 31.01
  • Onsdag 28.02
  • Onsdag 27.03
  • Onsdag 24.04
  • Onsdag 29.05
  • Onsdag 26.06

Det må påregnes noe saksbehandlingstid etter hvert møte. Data og/eller biologisk materiale blir utlevert når alle nødvendige dokumenter er oversendt Kvinner og kreft, og signert avtale foreligger.