Innføring av ADBB på helsestasjoner


Studier viser at spedbarn kan ha psykiske vansker slik som større barn, men at vanskene ikke blir oppdaget tidlig nok, og at hjelpetilbudet for de minste er mangelfullt. I denne studien undersøker vi om kartleggingsverktøyet Alarm Distress Baby-skalaen (ADBB) er en egnet metode som kan benyttes på helsestasjonene for å fange opp de minste barna i risiko.

Psykiske vansker hos spedbarn vises ofte som reguleringsvansker; søvn- spisevansker, uro, eller at de trekker seg unna sosial kontakt. Årsakene til slike vansker kan være mange, som utviklingsforstyrrelser eller mangelfull omsorg. Hvis et spedbarn over tid ikke gir den sosiale kontakten man forventer, er dette et signal til helsepersonell om å ta en nærmere sjekk på barnets utvikling og omsorgsbetingelser. 

Vi skal forske på et kartleggingsverktøy ADBB. Gjennom kvalitative intervju med helsesykepleiere vil vi undersøke utfordringer de opplever i møte med de minste barna som viser tegn på reguleringsvansker. Vi ønsker også å undersøke hvilke holdninger og erfaringer de har med implementering av kartleggingsverktøy generelt og ADBB spesielt på helsestasjonen. Til slutt skal vi gjøre en systematisk litteraturoversikt av tidligere forsking på ADBB for å vurdere metodens pålitelighet og validitet.

Ph.D.-student: Elisabeth Ovanger Barrett 

Ph.D.-prosjekt med samabeidspartnere: Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Geir Fagerjord Lorem,  Monica Martinussen, Hilde Laholt og Vibeke Moe

Et samarbeidsprosjekt med Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune.

Prosjektperiode: 2019-2025Medlemmer:

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang (Principal investigator)
Elisabeth Ovanger Barrett
Geir F Lorem


Finansiering:

Denne studien er støttet av "Nasjonalt program for integrert klinisk spesialist og PhD-utdanning for psykologer" i Norge. Dette programmet er et samarbeid mellom Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Trondheim), de regionale helseforetakene og Psykologforeningen. Programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.