Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

REL-3058 Fordypning i religionsvitenskap 4 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er anbefalt for studenter på masterprogram i religionsvitenskap og for studenter på lektorutdanning 8-13 med religionsvitenskap som fag 1. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskrav for masternivå innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Innhold

Emnet gir deg anledning til fordypning i et religionsvitenskapelig tema knyttet til et forskningsfelt som instituttets fagansatte arbeider med. Valg av tema gjøres i samråd med veileder. Gjennom emnet får du formulere ditt eget fokus, finne ditt eget pensum, lese deg opp på forskningen på det valgte feltet og holde et foredrag om det.

Aktuelle fordypningsfelt vil variere noe fra semester til semester, men inkluderer blant annet:

Religiøse retninger: Kristendom, hinduisme, buddhisme, samisk samtidsreligion og annen urfolksreligion, nyreligiøsitet, antikkens religioner.

Tematisk fokus: Religion og politikk, økonomi, media, populærkultur, kjønn, mangfold, musikk, drømmer, natur og klima, vitenskap, profesjonsutøvelse, kropp og materialitet, lidelse og det ondes problem, det hellige, estetisk erfaring, mystikk.

Faglige tilnærminger: Etnografiske studier, historiske studier, dokumentanalyse, mediastudier, filologiske metoder, tekstfortolkning, kognitiv religionsvitenskap, digital humaniora, fenomenologi, hermeneutikk, religionsfilosofi, diskursanalyse.

Det tilbys flere fordypningsemner på 2000- og 3000-nivå. For hvert emne du tar må du, i samråd med veileder, velge et nytt tema og nytt pensum. Du kan enten velge nært beslektede tema og slik bygge spesialistkompetanse på et felt du er særlig interessert i, eller utforske forskjellige tema og slik tilegne deg større faglig bredde.


Opptakskrav

Samme opptakskrav som ved opptak til master i religionsvitenskap.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamnesspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Undervisningen består av cirka 10 timer seminar om ulike steg i forskningsprosessen, forelesing og formalia (deriblant bruk av kilder og referanser, bruk av bilder og forskningsetikk). Seminaret omfatter arbeid med og presentasjoner av utkast til ulike deler av foredraget. Det forutsettes aktiv studentdeltagelse.

I tillegg gis det veiledning om temaet man har valgt, individuelt eller i grupper, til sammen cirka 10 timer i løpet av semesteret.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.