Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

REL-3054 Metode- og analysestrategier 2 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er anbefalt for studenter på masterprogram i religionsvitenskap og for studenter på lektorutdanning med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskrav for masternivå innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Studiepoengreduksjon

REL-3050 Teori og metode III 10 stp

Innhold

Dette emnet handler om religionsvitenskapens rammer og redskaper. I samråd med veileder får du velge teorier og metoder du vil fordype deg i. Gjennom emnet får du dermed lese deg opp på aktuelle teori- og metodefelt, gjøre praktiske metodeøvelser, og samle tekster fra alt dette i en mappe som leveres ved semesterslutt.

Kunnskapene og ferdighetene du tilegner deg vil være relevante for masteroppgaven din.


Opptakskrav

Samme opptakskrav som ved opptak til masterprogram i religionsvitenskap.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har fordypet kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamnesspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Undervisningen består av cirka 8 timer seminar om religionsvitenskapens teorier og metoder. I seminaret presenteres og kommenteres utkast til mappens tekster. Metodeøvelser kan også inngå i seminaret. Det forutsettes aktiv studentdeltagelse.

I tillegg gis det veiledning om teori- og metodefeltet man velger å fordype seg i, individuelt eller i grupper, til sammen cirka 12 timer i løpet av semesteret.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.