Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BVE-3050 Komplekse problemområder i barnevernsarbeid - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studiet master i barnevernsarbeid. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Barnevernets mandat, rammevilkår, politiske føringer og ulike kunnskapsperspektiver innvirker på det praktiske barnevernsarbeidet. Barnevernsarbeid foregår i et komplekst og sammensatt landskap, hvor muligheter, utfordringer og dilemmaer må håndteres for å kunne fatte gode beslutninger. Sentralt i emnet er kunnskap om vurderings- og beslutningsprosesser.

Emnet setter søkelys på ulike problemområder innen barnevernsarbeid, som for eksempel vold i nære relasjoner, barn i risiko, konfliktfylte samhandlingsrelasjoner og tverrprofesjonelt samarbeid.


Opptakskrav

Søknadskode: 9371 enkeltemner på masternivå.

Opptakskrav: Jf. opptakskrav til master i barnevernsarbeid

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.


Hva lærer du

Ved bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

* avansert kunnskap om vurderings- og beslutnignsprosesser

* avansert kunnskap om politisk og institusjonelle rammevilkår og føringer for barnevernsfeltet

* avansert kunnskap om risiko og beskyttelse

* avansert kunnskap om hvordan omsorgssvikt og overgrep oppstår og kan komme til uttrykk

* inngående kunnskap om betydningen av kommunikasjons- og relasjonskompetanse i møte med barn, unge, familier og samarbeidspartnere.

* kunnskap om samhandling og konflikthåndtering i utfordrende og sammensatte situasjoner

* inngående kunnskap om tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid i barnevernsfaglig arbeid

Ferdigheter

Studenten kan:

* analyserer og forholde seg kritisk til ulike perspektiver og tilnærminger i samtaler, samarbeid og i relasjoner med barn og foreldre i utsatte livssituasjoner

* anvende kunnskap om, og koordinere, tverrfaglig samarbeid på måter som ivaretar faglig forsvarlighet

* analysere, kommunisere og samarbeide med barn og familier i livssituasjoner preget av kompleksitet, konflikt og kriser

* begrunne og formilde faglige vurderinger av barns omsorgssituasjon

* anvende flere perspektiver og forståelser som muliggjør handlingsrom og ulike løsninger i det barneevrnsfaglige feltet

Generell kompetanse

Studenten:

* har avansert forståelse for sammenhenger mellom rammevilkår, kunnskaps- og verdigrunnlag og barnevernsfaglig praksis

* kan anvende kunnskap på måter som fremmer gode samarbeidsrelasjoner til barnest beste i møte med barn, foresatte, fosterforeldre og andre samarbeidspartnere

* kan utøve etisk og kritisk refleksjon over profesjonsutøvelsen og barnevernets samfunnsoppdrag


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Det kan forventes en del undervisning på engelsk


Undervisning

* forelesninger

* selvstudier

* ulike studentaktive læringsformer

* seminarer