Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

BVE-3020 Samfunn, barnevern og rettsanvendelse - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studiet master i barnevernsarbeid. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inneholder nasjonal eksamen i rettsanvendelse, 5 stp.

Innhold

Emnet skal gi grunnlag for kunnskap om barnevernets samfunnsoppdrag og hvordan det ivaretas. Det legges spesielt vekt på sammenhenger mellom samfunnsutvikling, barnevernets lovgrunnlag og barnevernets praksis. Emnet skal bidra til inngående kunnskap om barnevernet i et historisk og samtidsmessig perspektiv.

Barnevernet er forankret i de til enhver tid rådende grunnleggende samfunnsverdier. Samfunnets oppfatninger om hva som er en god barndom og god omsorg for barn og unge innvirker på lovverket som regulerer barnevernets mandat. Emnet gir grunnlag for inngående kunnskap om juridisk metode, sentrale rettskilder, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten.


Opptakskrav

Søknadskode: 9371 enkeltemner på masternivå.

Opptakskrav: Jf. opptakskrav til master i barnevernsarbeid

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.


Hva lærer du

Ved bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

• inngående kunnskap om hovedtrekkene i barnevernets historie og utvikling, og den samfunnsmessige konteksten barnevernet har utviklet seg i.

• avansert kunnskap om hvordan barn, ungdommer og familiers hverdagsliv, levekår, ulikhet og livserfaring innvirker på deres liv og møte med hjelpeapparatet.

• avansert kunnskap om menneskerettslig og nasjonal lovgivning som skal sikre barns rett til beskyttelse og omsorg, informasjon og medvirkning.

• avansert kunnskap om hvordan barnets beste kommer til uttrykk i lovverket og i barnevernsfaglige vurderinger.

• avansert kunnskap om rettslige rammer for tverretatlig samarbeid og om andre etaters lovpålagte oppgaver, herunder regler om taushetsplikt, meldeplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergingsplikt.

• avansert kunnskap om hvordan saksbehandlingsregler kan være med å sikre forsvarlige tjenester og tiltak etter barnevernloven.

• inngående kunnskap om juridisk metode og sentrale rettskilder av betydning for det barnevernfaglige arbeidet, herunder relevante menneskerettslige kilder.

Ferdigheter

Studenten kan:

• analysere og kritisk reflektere over barnevernets rolle, makt og myndighetsutøvelse.

• identifisere, analysere og løse konkrete juridiske problemstillinger med grunnlag i juridisk metode for å sikre barns, foreldres og andre berørtes rettigheter.

• dokumentere og begrunne barnevernfaglige og juridiske vurderinger og beslutninger.

• analysere og anvende begrepet barnets beste med grunnlag i rettskildene

Generell kompetanse

Studenten

• har kompetanse om barnevernets historie, utvikling og samfunnsmessige kontekst

• kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i barnevernsarbeid, både med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

• kan analysere, drøfte og kommunisere juridiske problemstillinger innen barnevernretten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Det kan forventes en del undervisning på engelsk.


Undervisning

• forelesninger

• selvstudier

• ulike studentaktive læringsformer individuelt og i grupper

• seminarer