Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

HIF-2160 Tverrfaglige kjønnsstudier - 10 stp


Ansvarlig enhet

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på årsstudiet i likestilling og kjønn. Emnet kan tas som enkeltemne. Det kreves gode leseferdigheter i engelsk i tillegg til norsk.

Innhold

Emnet skal gjøre studentene fortrolig med sentrale debatter og problemstillinger innen kvinne- og kjønnsforskning. For studenter som tar årsstudiet i likestilling og kjønn skal emnet bidra til å se sammenhenger mellom, og binde sammen, de forskjellige emnene på studiet. Emnet tar utgangspunkt i forståelse av, og kritisk diskusjon omkring, sentrale teoretiske og metodiske tekster fra kvinne- og kjønnsforskningen. Det legges vekt på tverrfaglige perspektiver, diskusjoner omkring kjønnsidentiteter og kjønnsrelasjoner i ulike kontekster, koblingen mellom kjønn og samfunnsinstitusjoner, samt mediale litterære og kulturelle representasjoner av kvinner og menn. Undervisningen vil også gi studentene oversikt over kvinne- og kjønnsforskningens historie.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av 10 dobbelttimer forelesninger og ca. 5 dobbelttimer seminar. Seminarene ledes av emneansvarlig der studentene bidrar med forberedte presentasjoner.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 02.05.2023 innlevering 09.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.