Skriv ut Lukk vindu


 

Psykologi profesjonsstudium - forskerlinje

Fakta

Varighet:7 År
Studiepoeng:420
Gradsnavn:
Opptakskrav:

Forskerlinjen i psykologi er et tilbud for studenter på profesjonsstudiet i psykologi ved UiT Norges arktiske universitet. Det kreves bestått eksamen i samtlige forutgående emner i hjemmehørende studieprogram på søknadstidspunkt for å kunne søke opptak til Forskerlinjen. Karakterkravet er C i gjennomsnitt på tidligere emner. Anbefalt forkunnskap er C i metode/statistikk.

Studenter på profesjonsstudiet kan tas opp på forskerlinjen etter andre studieår.

Søknadsfrist:1. mars
Søknadskode:

Beskrivelse av studiet

Gjennomført Forskerlinjen i psykologi skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere ph.d.-grad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.

Forskerlinjen utgjør 120 studiepoeng (stp.) utover det ordinære utover profesjonsstudiet i psykologi.

Forkserlinjen i psykologi består av:

1) Opplæringsdel (30 stp.).

Her inngår obligatoriske emner i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig og allmenrettet formidling (totalt 10 stp.), PSY-8016 Research presentations (3 stp.), samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet. Opplæringsdelen reguleres av den til enhver tid gjeldende studieplan for ph.d.-programmet.

2) PSY-3031 Research article (90 stp.).

På grunnlag av studentens forskning skal forskningsartikkelen utarbeides i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere. Artikkelen skal fortrinnsvis publiseres i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. Studenten skal være første- eller andreforfatter.

Studenten har ett forskningsår, der de har undervisningsfri fra sitt ordinære studium. Forskerlinjen går i sommersemestrene og på deltid parallelt med profesjonsstudiet, frem til innlevering av forskningsartikkelen siste semester.

Det anbefales å ta deler av opplæringsdelen i løpet av forskningsåret, spesielt gjelder dette obligatoriske ph.d.- emner og andre forskningsaktiviteter som krever fravær fra ordinært studium, som eksempelvis studieopphold i utlandet.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) PSY-1021 Innføring i generell psykologi - 20 stp. HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp.
2. sem. (vår) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. PSY-1020 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi - 10 stp. PSY-1022 Psykologisk metodologi - 10 stp.

Hva lærer du?

Gjennomført Forskerlinje i psykologi skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere ph.d.-grad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten:

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten:

Læringsutbyttebeskrivelsen til profesjonsstudiet i psykologi, finner du her.


Undervisning og eksamen

Personlig veiledning fra oppnevnt veileder, forelesninger, seminar og skriftlige studieoppgaver er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studieprogrammet.

Opplæringsdel
Opplæringsdelen består av både obligatoriske og valgfrie emner, slik at det vil variere hvor mye selvstudium og forelesninger/seminarer etc. som vil inngå for studenten. For mer informasjon henvises det til studieplanen for ph.d.- programmet i helsevitenskap samt emnebeskrivelsen til PSY-8016 Research presentations.

PSY-3031 Research article

Generelle undervisningsmetoder
Studentens kunnskapsoppbygging skjer i tett relasjon til en veileder. Opplæringsdelen gis primært som forelesninger etterfulgt av hjemmeeksamener. I tillegg kan studenten delta i gruppearbeid, presentere egen forskning i sin forskningsgruppe og/eller ved særskilte seminarer, faglige konferanser el.l. Studentene får kunnskap om hele prosessen fra datainnsamling, analyse, artikkelskriving og publisering av den første artikkel.


Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk og norsk


Jobbmuligheter

Forskerlinjen i psykologi skal forberede studentene på en avkortet ph.d.-utdanning og gi grunnlag for en forskerkarriere. Bestått Forskerlinje i psykologi, samt bestått hjemmehørende utdanningsprogram, gjør studenten kvalifisert for videre ph.d.-studier, annet forskningsarbeid og undervisningsoppgaver.