Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

JUR-3616 Reindriftsrett - 15 stp


Ansvarlig enhet

Det juridiske fakultet

Emnetype

Emnet inngår i femårig master i rettsvitenskap ved UiT Norges Arktiske Universitet. Emnet kan tas av fakultetets studenter som en del av den valgfrie delen på femte avdeling, jf. Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved UiT. For fakultetets studenter forutsettes det bestått tredje avdeling master i rettsvitenskap. Det anbefales at studentene har kjennskap til pensum i samerett på 4. avdeling.

Emnebeskrivelsen må ses i sammenheng med Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved UiT, Fagbeskrivelse for femte avdeling og Reglementet for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT.

Andre studenter kan etter søknad gis opptak til emnet.


Innhold

Reindriftsretten utgjør en sentral del av sameretten. Pensum og undervisning i spesialfaget bygger videre på de kunnskaper og ferdigheter studentene har tilegnet seg gjennom faget samerett. Spesialfaget bygger dermed videre på det samerettslige pensum som inngår i den obligatoriske delen av studiet på fjerde avdeling. I tillegg vil kunnskaper i tingsrett og menneskerett være av betydning for å tilegne seg kunnskap i reindriftsrett. Emnet omhandler rettsreglene som er sentrale for den samiske reindriftskulturen og reindriftsnæringen. Reindriftssamenes tradisjonelle naturbruk har bidratt til å skape ulovfestede rettsregler som er normgivende ved arealinngrep i samiske landområder, i rettstvister mellom grunneiere og reindriftsberettigede og i tvister intern i reindriften. Dette har også ledet til at slike rettssetninger, som opprinnelig var ulovfestede, i dag finnes som lovbestemmelser i reindriftsloven og finnmarksloven. Spesialfaget inneholder således praktiskrettet juss om rettsvern for samisk arealbruk. Emnet omfatter både privatrettslige og offentligrettslige problemstillinger.

Søknadsfrist

For andre enn studenter tatt opp til masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT, er søknadsfristen for opptak til dette emnet 1. juni (for enkeltemner som tilbys i høstsemesteret).

Opptakskrav

Reindriftsrett er et enkeltemne på masternivå. For informasjon om søknadsprosess for studenter utenfor programmet master i rettsvitenskap, se Fellestjeneste for opptak sine sider om masterenkeltemner

Hva lærer du

Kunnskap

Etter bestått spesialfag har studenten:

a) Avansert kunnskap om:

b) God kunnskap om:

c) Kunnskap om:

Ferdigheter

Etter bestått spesialfag kan studenten:

Generell kompetanse

Etter bestått spesialfag kan studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Undervisningen består av 15 samlinger, hver på to undervisningstimer, det vil si sammenlagt 30 timer. Av disse kan seks timer bli benyttet til en utferd til en reindriftssiida. Dette vil være avhengig av ressurssituasjonen. Formålet med utferden er å kunne drøfte praktiskrettslige problemstillinger med reindriftsutøvere og å få et innblikk i praktisk reindrift. Under utferden vil en reindriftsutøver også gi en kort innføring i rettslige problemstillinger i praksis. Undervisningen er problembasert og fordrer tovegs kommunikasjon og en betydelig aktivitet fra studentenes side. Arbeidsformen baseres dels på forelesninger over en del grunnleggende temaer, men i stor grad også på diskusjoner rundt praktiskrettede problemstillinger knyttet til arealbruk og konflikter rundt disse, hvor evnen til å identifisere, analysere og formulere rettslige resonnement står sentralt. Studentene får tilbud om å levere et skriftlig arbeid i løpet av kurset. Dette kan være del av et masterarbeid.

Dersom det er mindre enn 4 undervisningspåmeldte studenter i emnet, vil det ikke bli arrangert undervisning.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 18.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.