Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SPA-1013 Praktisk spansk I - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er en obligatorisk del av Årsstudium i spansk, Bachelorprogram i spansk og latinamerikanske studier samt i Lektorutdanningen trinn 8 - 13  hvor studenten har studieretning spansk eller spansk som fag 2.

Studiepoengreduksjon

SPA-1010 Innføring i spansk språk 20 stp

Innhold

Emnet bidrar til at studentene videreutvikler sine skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk, øker sitt ordforråd og utvider sine kunnskaper i spansk grammatikk. I emnet inngår arbeid med tekster, stilskriving, øvelser i grammatikk, oversettelse fra norsk til spansk, oppøving av lytteforståelse og snakketrening. 

Innenfor grammatikken vil følgende bli gjennomgått: 

1. ordklasser og grammatiske kategorier;

2. syntaktiske funksjoner (subjekt, predikat, verbal, predikativ, direkte og indirekte objekt, adverbial);

3. leddsetninger; 

4. trykk og bruk av aksenttegn (med særlig fokus på sammensetninger av to vokaler); 

5. substantivets kjønn og tall, og konstruksjonen substantiv + preposisjonen de + substantiv;

6. adjektivets kjønn, tall, gradbøyning og plassering; 

7. personlige, refleksive, relative og ubestemte pronomen; 

8. bruk av pronomenet se; 

9. determinativer (artikler, påpekende ord, eiendomsord, spørreord og mengdeord);

10. bruk av preteritum og imperfektum;

11. bøyning og bruk av presens futurum, preteritum futurum og preteritum perfektum;

12. imperativ;

13. bøyning og bruk av presens konjunktiv og imperfektum konjunktiv i substantiviske, adjektiviske og tidsadverbiale leddsetninger, og etter para que;

14. passiv; 

15. verbene ser og estar; 

16. verb som gustar; 

17. forandringsverb; 

18. verbalperifraser hay que + infinitiv, volver a + infinitiv, acabar de + infinitiv, ponerse a + infinitiv, dejar de + infinitiv, ir + gerundium, llevar + gerundium; 

19. adverb; 

20. den vanligste bruken av spanske preposisjoner og konjunksjoner. 

Når det gjelder skriftlig og muntlig kommunikasjon, tar emnet for seg følgende temaer: 

1. barndom; 

2. minner fra skole;

3. livet før og nå; 

4. arbeidslivet og arbeidserfaring; 

5. reiseliv; 

6. landet vi bor i (geografi, økonomi, politisk system, samfunn, helligdager, mat, livsstil); 

7. innvandrere i Norge og nordmenn i utlandet; 

8. verdier og holdninger; 

9. årstider.


Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Det anbefales sterkt at du har SPA-0100: Grunnkurs i spansk språk eller spansk på nivå I eller II (tidligere B- eller C-språk) med godt resultat fra videregående skole. Det forutsettes at du mestrer bøyning av verb i presens (hablo, hablas, habla, osv.), presens perfektum (he hablado, has hablado, ha hablado,osv.), preteritum (hablé, hablaste, habló, osv.) og imperfektum (hablaba, hablabas, hablaba, osv.).

 

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Hva lærer du

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten: 

Ferdigheter 

Studenten kan: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk og norsk.  

Eksamensspråk er spansk.


Undervisning

Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Undervisningen gis i form av seminarer og legger vekt på praktisk bruk av språket. Det er derfor viktig at studentene jobber regelmessig med faget og kommer godt forberedt til undervisningen. 

Emnet tilbys i vårsemesteret. Undervisningsomfanget er 9 undervisningstimer per uke. 

Det er ikke mulig å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Nærmere informasjon om arbeidskravet vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Arbeidskravet vurderes av faglærer med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av to deler:

Skriftlig eksamen omfatter oversettelse av ukjent(e) tekst(er) til spansk og oppgaver i grammatikk. Begge deler må bestås for å bestå skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen omfatter blant annet samtale om ett tema fra dagliglivet og samtale om ett av de litterære verkene fra pensum.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Begge deleksamener må ha gyldig karakter (A-E) for å få gyldig karakter på emnet som helhet. Endelig karakter i emnet består av en samlet vurdering, hvor begge deler teller likt, dvs. 50%.

Selv om bare én del vurderes til ikke bestått, må hele eksamen (både skoleeksamen og muntlig eksamen) tas på nytt.

Ingen hjelpemidler er tillatt verken på den skriftlige eller den muntlige eksamen.

Nærmere informasjon om eksamen og vurderingskriteriene vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Alle karaktergivende aktiviteter må tas på nytt ved utsatt prøve eller kontinuasjonseksamen. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen i StudentWeb er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Har du spørsmål om eksamen? Sjekk denne nettsiden.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 09.05.2022;Muntlig eksamen 27.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.