Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FYS-0100 Generell fysikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for fysikk og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FYS-1050 Fysikk for ingeniører 7 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i generell fysikk og er beregnet på studenter som skal studere fysikk videre på universitetsnivå. Studentene blir kjent med grunnleggende definisjoner og begreper innen de mest sentrale temaene av klassisk fysikk. Studentene får en innføring i mekanikk for punktpartikler, elastisitet, fluidmekanikk, kinetisk gassteori og klassisk termodynamikk. Forkunnskaper tilsvarende Fysikk 2 fra videregående skole er anbefalt, men det vil være noe repetisjon herfra. Mye av innholdet vil være matematisk vanskeligere enn fysikken på videregående skole.  

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan

Ferdigheter - Studenten kan

Generell kompetanse - Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 50 timer Øvelser: 30 timer

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

Eksamen:

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F. A er beste karakter og F er stryk.

Kontinuasjonseksamen (§ 26): Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen (§ 25): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

For mer informasjon: Forskrift for studier og eksamen ved UiT Norges arktiske universitet.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 17.12.2021 innlevering 17.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.