Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FYS-1001 Mekanikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for fysikk og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FYS-111 Mekanikk 10 stp

Innhold

Emnet omfatter kinematikk og dynamikk av punktmasser; inertialsystemer og akselererte referansesystemer; krefter og pseudokrefter; konservering av impulsmoment, angulært moment og energi; stive legemers dynamikk; gravitasjon; to-legemeproblemet med anvendelse på planetbevegelser og Keplers lover; svingninger og bølgefysikk. Emnet omfatter anvendelser som for eksempel dagliglivets mekanikk, celest mekanikk, klimadynamikk og/eller fornybar energi.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + SIVING.

 

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9391 - enkeltemner i ingeniørfag.


Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan

Ferdigheter - Studenten kan

Generell kompetanse - Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 50 timer Øvelser: 30 timer

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav:

Eksamen:

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, dr A er beste resultat og F er stryk.

Kontinuasjonseksamen (§ 26): Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen (§ 25): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

For mer informasjon: Forskrift for studier og eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 13.12.2021 innlevering 13.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.