Skriv ut Lukk vindu


 

Matematiske realfag - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i matematiske realfag
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALR2
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 862

Beskrivelse av studiet

Ved å studere matematiske realfag får du ett godt faglig grunnlag som er viktig for fremtidens arbeidsmarked. Den teknologiske utviklingen i samfunnet medfører også at kunnskap om matematikk, statistikk og fysikk blir enda viktigere. De matematiske realfagene er grunnlaget for forståelsen bak blant annet programmering og dataanalyse.

Studiet bygger på din kunnskap fra videregående skole, og gir deg en grunnleggende forståelse for vitenskapelige metoder i matematiske realfag.

Studiet har tre studieretninger


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester
3. semester
eller
eller
4. semester
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
5. semester
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
6. semester
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering

Hva lærer du?

På dette studiet får du kunnskap om vitenskapelige metoder i matematikk, statistikk og fysikk. Du lærer å bruke matematiske metoder til å løse praktiske problemstillinger. Du lærer å løse problemer analytisk, numerisk og/eller eksperimentelt, og tolke resultatene. Studiet gir deg erfaring med å bruke programmering som et verktøy i både praktiske og teoretiske problemer.

Studieretningene gir deg mer spesifikk kunnskap innen hvert fagfelt. På studieretningen i molekylmodellering lærer du om teoretisk kjemi og hvordan matematiske realfag og informatikk kan brukes i molekylær modellering. På studieretningen i fysikk lærer du om de fundamentale lovene i naturen og hvordan de brukes i naturvitenskapelig og teknologisk forskning og utvikling. På studieretningen i matematikk og statistikk lærer du blant annet å vurdere store mengder data, og får kunnskap om analytisk metodikk, dataanalyse og beregning.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Det er også mulig å skrive en bachelorgrad som en del av utdanningen. Bachelorgraden vil skrives under veiledning fra en av instituttets ansatte, gitt studieretningen den. Bacheloroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk. 


Utveksling

Vi anbefaler alle våre studenter å reise på utveksling. Som utvekslingsstudent lærer du en annen akademisk kultur, får nye perspektiver og blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Det er lagt opp til utveksling i starten av tredje studieår. UiT har utvekslingsavtaler med universiteter i ulike verdensdeler, og studiet har fagspesifikke avtaler i Skandinavia, resten av Europa og Nord Amerika. Hvert studieretning har avtaler som er faglig relevant, ta kontakt med studieveileder for mer info. Eksempler på utvekslingssteder er Université Grenoble AlpesLeiden UniversityUniversity of Saskatchewan og Riga Technical University.

Det er også mulig å reise til UNIS for Svalbard, spesielt på studieretningen i fysikk. For mer informasjon om utveksling som student ved UiT, se her.


Jobbmuligheter

Med en bachelor i matematiske realfag får du en bred kompetanse som gjør at du kan jobbe innenfor mange områder. Du kan jobbe i offentlig forvaltning innenfor alle tekniske etater og i natur- og miljøforvaltning. I privat næringsliv er det et økende behov for arbeidstakere som forstår og kan analysere statistikk og store datamengder.

Du kan jobbe med forskning, utvikling, forvaltning, undervisning og innen privat næringsliv.

Utviklingsprosjekter som krever kompetanse i matematiske realfag finner vi eksempelvis i bærekraftig energiproduksjon, klimatilpasning, miljøovervåking, økosystemtjenester, IKT, økonomi, forsikring, bank og finans, bioteknologi og medisinsk teknologi.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til masterstudier både i Norge og internasjonalt. Avhengig av studieretningen vil du kvalifisere for opptak forskjellige mastergrader ved UiT eller andre universiteter.

Eksempler ved UiT er: Mathematical Sciences, Molecular Sciences og Physics.