Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

INF-1101 Datastrukturer og algoritmer - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir et teoretisk og praktisk grunnlag for valg, design og implementering av algoritmer og de datastrukturer som understøtter disse. Forelesningene omhandler representasjon av problemer gjennom dynamiske datastrukturer og metoder for søking og sortering, iterasjon og rekursjon.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Hva lærer du

Kunnskap om:

Ferdigheter (studentene skal kunne):

Generell kompetanse (studentene forstår):


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og skriftlig skoleeksamen vil gis på norsk, men pensumlitteraturen og øvrig emnemateriell er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver vår. Ett semesters varighet.

Eksamen

Eksamen:

Mappeevaluering som omfatter 1 skriftlig innlevering (vekt ca 50%) og 1 skriftlig eksamen av 4 timers varighet (ca 50%). Av innleveringen underveis kan emneansvarlig i særlige tilfeller kreve muntlig presentasjon og demonstrasjon av et fungerende system. Til slutt gis en samlet karakter etter en helhetsvurdering av alle delene i mappen. Alle delene i mappen må leveres for å oppnå sluttkarakter i emnet. Kandidater som leverer blank besvarelse, eller besvarelse som åpenbart ikke er et forsøk på en faglig besvarelse, anses for å ha trukket seg fra eksamen (§ 16 i Eksamensforskrifta). 

Arbeidskrav: Inntil 2 skriftlige innleveringer vurdert til «godkjent» / «ikke godkjent». Emneansvarlig kan i spesielle tilfeller kreves muntlig presentasjon av innleveringene og demonstrasjon av et fungerende system.

Karakterskala: Bokstavkarakter A-E, F - stryk.

Kontinuasjonseksamen: Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i den aktuelle delen, så langt praktisk mulig i løpet av semesteret, eventuelt tidlig i påfølgende semester.

For mer informasjon, se forøvrig: Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi   |  Forskrift for eksamener i Tromsø


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 02.04.2020 innlevering 07.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

D-130 Algoritmer og datastrukturer 5 stp
Undervisning Vår 2020
Første fremmøte: Onsdag 09.01.2019 kl 10:15 i FARM F1.101
Forelesning f.lekt. Robert Molund Pettersen
Laboratorium Laboratorieveiledning foregår på Studentlab IFI, Underetasjen, Realfagbygget.