Skriv ut Lukk vindu


 

Nordsamisk på morsmålsnivå - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i nordsamisk som morsmål
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

15.april

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 064

Beskrivelse av studiet

Bachelor i nordsamisk på morsmålsnivå kombinerer språk og litteratur i ett studieforløp, der din språklige formidlingsevne skal videreutvikles. Du får mulighet til å bruke samisk i faglige sammenhenger, både muntlig og skriftlig, og utvikle ditt eget språk. Undervisningsspråket og store deler av pensumlitteraturen er på samisk, og du vil i løpet av studiet bli kjent med samisk som vitenskapelig språk og selv utvikle et fagspråk for å analysere både språk og litteratur. Studiet ser på språkets strukturelle side, nemlig hvordan ord og setninger er bygd opp, hvordan du kan beskrive dette faglig, og hvordan du kan bruke denne kunnskapen i praktisk språkarbeid som oversettelse, utvikling av terminologi, korrekturarbeid og i egen skriving. I studiet lærer du også litt om språkteknologi, om samiske dialekter, og om språkets estetiske og samfunnsmessige sider. Du lærer både om eldre og moderne samisk litteratur, og får øvelse i å analysere litterære tekster, og å se dem i sammenheng med historiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold. Dessuten får du kunnskap om annen urfolkslitteratur.


Studieprogresjon:
Studiet varer i tre år og er fordelt på seks semestre. Tre av disse semestrene består av samiske emner, hver på 10 studiepoeng, både språkemner og litteraturemner. I tillegg er det ett emne samisk emne tredje semester hvor du ellers har exphil og et emne felles med andre språkfag.

I siste semester skal du skrive en bacheloroppgave på 10 studiepoeng. Du velger selv om du vil skrive innenfor litteratur eller språk. I tillegg til disse emnene kan du velge to semestre med valgemner eller utveksling. Det er mulig å studere i utlandet i løpet av andre og tredje studieår. Les mer om dette under "Utveksling".

Gjennom hele studiet vil det bli lagt vekt på å utvikle ferdigheter innen formidling. Det er arbeidskrav på alle kurs, og du får prøve deg på skriftlig og muntlig formidling, praktisk språkarbeid og skriving av vitenskapelige artikler.

Studiet tilbys som heltidsstudium ved campus Tromsø, men enkelte emner kan tilbys samlingsbasert. Emner på 2000-nivå gis vanligvis samlingsbasert.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst)
2. sem. (vår)
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)
5. sem. (høst)
6. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter fullført bachelorgrad i nordsamisk på morsmålsnivå har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:


Du har:

- grunnleggende kunnskap i nordsamisk språkvitenskap, herunder fonologi, morfologi og syntaks

- kunnskap om orddannelse og termarbeid i nordsamisk

- grunnleggende kunnskap om samisk litteraturhistorie og urfolkslitteratur

- kunnskap om det samiske språkets rolle i det samiske samfunnet og som samfunnsbærende språk i Norge

- kunnskap om det samiske språkområdet og særtrekkene ved de forskjellige samiske språkene, og de nordsamiske dialektene

- kunnskap om forskjellene mellom nordsamisk og lule- og sørsamisk i et språkhistorisk perspektiv

en forståelse for hvordan nordsamisk som minoritetsspråk blir påvirket av majoritetsspråkene, og hvordan dette kommer til utrykk både i språk og litteratur

- kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor nordsamisk språkvitenskap og litteraturvitenskap.

- kunnskap om samisk språkteknologiFerdigheter:

Du kan:


- oversette mellom nordsamisk og norsk, og anvende faglig kunnskap til å vurdere sin egen og andres oversettelse

- orientere seg i språk- og litteraturvitenskapelig faglitteratur

- redegjøre for sentrale samiske forfatterskap

- analysere og tolke språklig og/eller litterært tekstmateriale

- utrykke seg godt skriftlig og muntlig på nordsamisk, og er i stand til å bruke nordsamisk til å formidle den faglige kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av studiet

- reflektere over egen språkbruk og egne språklige valg og justere dette under veiledning

- finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff

- evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor forskning omkring samisk språk og litteratur

- skrive en vitenskapelig artikkel

- kunne bruke relevante språkteknologiske verktøy

- beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformerGenerell kompetanse:

Du kan:


- arbeide i yrker som krever kunnskap i nordsamisk språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskap innenfor ett av områdene

- identifisere relevante faglige og vitenskapelige problemstillinger i nordsamisk språk og litteratur

- formidle sentralt fagstoff innenfor nordsamisk språk og litteratur både skriftlig og muntlig tilpasset ulikt publikum

- redegjøre for hvilken posisjon samisk språk og litteratur har i det samiske samfunnet og storsamfunnene


Undervisning og eksamen

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og øvelser. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring og bruk av digitaliserte læringsformer. Undervisningen bygger på relevant forskning, samt faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Studiet krever at du jobber jevnt gjennom hele studiet. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer, øvelser og selvstudium.

Vurderingsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må godkjennes før man kan framstille seg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over en dag eller to uker, eller semesteroppgave. For nærmere informasjon: se den enkelte emnebeskrivelsen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Alle emner med SAM-kode undervises på nordsamisk. Undervisningen på fellesemnene i språkvitenskap og litteraturvitenskap kan bli gitt på engelsk.


Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonal erfaring.
Dette studiet tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester. Utveksling i fjerde semester sammenfaller med det semesteret hvor studentene på alle bachelorprogrammene i språk tar fellesemner. Målet med disse emnene er å gi alle språkstudenter en bredere generell bakgrunn innen språk-, litteratur- og kulturvitenskap, samt mer praktiske ferdigheter som for eksempel oversettelse. Ettersom dette tilbudet vil variere fra semester til semester, vil studenter på utveksling i fjerde semester kunne ta et stort utvalg emner innen disse disiplinene under utenlandsoppholdet, og i tillegg ha språklige fordeler med oppholdet.
2000-nivå emnene i femte semester har en mer praktisk tilnærming til språk- og litteraturfaget, med oversetting, termarbeid og urfolksmetodologi. Alle emnene innebærer et minoritets- og urfolksfokus. Studentene på utveksling vil kunne velge mellom språk-, litteratur- og kulturemner med en slik praktisk orientering eller minoritets-/urfolksperspektiv.

UiT har utvekslingsavtale med:

Se denne nettsiden for mer informasjon om utveksling.


Jobbmuligheter

Etter fullført bachelorgradsprogram kan du arbeide innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, media og offentlig forvaltning. Kompetansen kan brukes i arbeid med oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet eller informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, arbeid ved museum og kulturinstitusjoner eller innen reiseliv, reklame og journalistikk m.m.

Videre studier

Med bachelorgrad i nordsamisk på morsmålsnivå er det mulig å søke opptak til mastergrad i samisk språk- og litteraturvitenskap. Opptakskravet er bachelorgrad i nordsamisk eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i nordsamisk med et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre.