Skriv ut Lukk vindu


 

Kvensk og finsk - master

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i kvensk og finsk
Opptakskrav:Bachelorgrad i kvensk og finsk eller lignende gradsutdanning
Søknadsfrist:15. april 2024
Søknadskode:5141

Beskrivelse av studiet

Mastergradsprogramment består av 120 studiepoeng, hvorav 60 stp. tas som emner. Du velger enten 40 stp. språk og 20 stp. litteratur eller 40 stp. litteratur og 20 stp. språk, og skal i tillegg skrive en mastergradsoppgave på 60 stp. Du kan velge enten litterær eller språklig tema for masteroppgaven. Dere som velger språkretningen må ta FIN-3110/KVE 3110 Narrasjonsteori og FIN-3111/KVE-3111 Fordypning i kvensk og finsk litteratur som obligatoriske litteraturemner. Dere som velger litteraturretningen må ta FIN-3010/KVE-3010 Allmenn fenistikk og FIN-3017/KVE-3017 Planlegging og utvikling av finsk og kvensk skriftsspråk som obligatoriske språkemner.

Gjennom emnene i språk får du innsikt i språkets struktur og funksjon, og kan spesialisere deg i blant annet kvenske eller finske dialekter, kvensk som minoritetsspråk eller allmennfinske emner. Du lærer om fagets historie, utviklingen av kvensk og finsk skriftspråk, språkkontakt som kvensk og finsk har hatt med andre språk, og språksosiologisk og –politisk tilnærming til bevaring og revitaliseing av minoritetsspråk. Praktiske språkferdigheter øves f.eks. med skriving av essayer i arbeidskrav og i muntlige fremføringer i seminarer.

Emnene i litteratur gir deg omfattende kjennskap til kvensk og finsk litteratur i en kunst- og sosialhistorisk kontekst. Du vil studere sentrale litteraturteorier og metoder med eksempler fra kvensk og finsk litteratur og med periodeinndelingen som bakgrunn. Hovedlinjer av fagets historie og utvikling studeres.

Studiet gir ferdigheter i å lese og analysere skjønnlitteratur og fagprosa m.m. i lys av resepsjonsteoretiske og kulturanalytiske teorier. Tekstens funksjon i samfunnet står i fokus. Studiet fokuserer både på sentral finsk og kvensk litteratur og på representasjoner av finsketniske minoriteter i skjønnlitteratur. Litterære tekster med ideologiske og polemiske elementer studeres i forhold til deres sosial- og kulturhistoriske kontekst og intensjon.

Studiet tilbys som deltidsutdanning der du tar to emner hvert semester, og dermed fullfører studiet på seks semestre. Ved forespørsel kan det legges til rette for fulltidsstudium.

Deler av studiet kan tas ved et utenlandsk universitet, se egen informasjon om utvekslingsavtaler.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du:

Ferdigheter:

Du:

Generell kompetanse:

Du kan:


Undervisning og eksamen

Arbeidsformer er forelesninger, seminarer, gruppeundervisning, oppgaveskriving, muntlige framlegg, eksamen og selvstudium. Enkelte emner er nettbaserte, enkelte samlingsbaserte i Tromsø. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Vurderingsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter, læringsutbytte og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må godkjennes før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Det anbefales sterkt å delta på all undervisning, samt de tilgjengelige nettbaserte aktivitetene og øvelsene, for å kunne besvare oppgaver ved avsluttende vurdering på en tilfredsstillende måte.

Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, semesteroppgave, muntlig eksamen og mastergradsoppgave.

For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og vurderingsuttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Formelt undervisningsspråk er norsk. Undervisnings- og eksamensspråk er finsk, kvensk, norsk eller et annet skandinavisk språk.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg i tillegg unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Vi anbefaler at utvekslingen legges til tredje semester.

Du vil kunne velge blant emner tilsvarende norsk 3000-nivå og som omhandler finsk eller andre østersjøfinske språk, deres litteratur eller kultur.

Vi anbefaler spesielt disse universitetene, som vi har egne utvekslingsavtaler med:

Alle anbefalte universiter har et omfattende tilbud i finsk språk, litteratur og kultur hvert studieår. Ved Åbo universitet kan du velge emner innen finsk språk og kultur for utlendinger på masternivå. Ved å reise til University of Eastern Finland kan du i tillegg bli kjent med minoritetsspråket karelsk, ved Stockholms universitet med meänkieli og sverigefinsk og ved Uleåborgs universitet med estnisk og meänkiel.

Via den åpne avtalen NORDPLUS -Nordlys har du tilgang til alle universiteter i Finland. I tillegg arrangeres det tre ukers sommerkurs på ulike nivåer i finsk språk og kultur i Finland hver sommer som du kan søke på.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Med en mastergrad i kvensk og finsk kan du arbeide med oppgaver innenfor språk-, kultur- og litteraturformidling som krever kompetanse på høyt nivå. Dette gjelder for eksempel forskning, utdanning, forvaltning, handel, reiseliv, oversettelse eller media. Studiet gir ferdigheter til å utføre selvstendig prosjektarbeid og løse problemer ved å bearbeide, organisere og drøfte et større materiale ut fra relevante metoder.

Videre studier

Oppnådd mastergrad kan kvalfisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.