Skriv ut Lukk vindu


 

Nordisk språk og litteratur - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i nordisk språk og litteratur
Opptakskrav:Bachelorgrad i nordisk språk og litteratur eller tilsvarende gradsutdanning.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:

186 5140


Beskrivelse av studiet

Mastergradsstudiet i nordisk språk og litteratur bygger videre på bachelorstudiet i nordisk språk og litteratur og gjør det mulig å gå dypere inn i ulike språklige og litterære emner. Studiet legger opp til at du skal spesialisere deg i enten språkvitenskapelig eller litteraturvitenskapelig retning.

I litteraturstudiet vektlegges fordypning i litteraturvitenskapelig teori og metode og i utvalgte emner i nordisk litteratur. Emnene spenner vidt – for eksempel det nordlige/arktis, klassikere, sjanger, kritikk, filmadaptasjon, etikk, økokritikk, dekadanse, sykdom/helse. I språkstudiet vektlegges fordypning i språkvitenskapelig teori og metode og i utvalgte emner i nordisk språkvitenskap. Aktuelle emner spenner over forhold som grammatikk, sosiolingvistikk, dialektologi, språktilegnelse, språkhistorie, språkpolitikk og -planlegging. Mastergradsoppgaven skrives over et selvvalgt emne.

Det første semesteret på programmet tilbys det et fellesemne, NOR-3135 Nordiskfaget og samfunnet, hvor fokus er på fagets historie og dets plass i samfunnet i dag. Dette tar du sammen med et disiplinbasert emne i teori og metode i språk (NOR-3016) eller litteratur (NOR-3133) og et disiplinbasert fordypningsemne i språk eller litteratur. Normal oppstart er i høstsemesteret.

Andre semester tar du et fordypningsemne i spesialiseringsdisiplinen i språk eller litteratur og to valgfrie emner på 3000-nivå. Disse kan være fra andre relevante fag, eller fra den andre nordiskdisiplinen. Man kan i særlige tilfeller søke om å bruke emner fra lavere grad som valgemne. Dette emnet må ha relevans for mastergradsoppgaven og må i tillegg anbefales av veileder.

Tredje og fjerde semester skriver du mastergradsoppgaven. Her anbefales du sterkt å følge avhandlingsseminar (se emnebeskrivelsen for mastergradsoppgaven, NOR-3920/3910). Tema for oppgaven velges i samråd med en veileder og kan med fordel knyttes opp mot pågående prosjekter i forskningsgruppene som fagfolkene i nordisk språk og litteratur er med i. Oppgaven skal normalt være ei kortere vitenskapelig avhandling på 70-100 tekstsider. Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 40 tekstsider. Mastergradsoppgaven skrives på norsk (valgfri målform: bokmål eller nynorsk). Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet. For mer informasjon, se utveksling.

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
eller
NOR-3000 emne i språk eller litteratur avhengig av hva som tilbys det aktuelle semesteret
2. semester (vår)
NOR-3000 emne i språk eller litteratur avhengig av hva som tilbys det aktuelle semesteret
Valgfritt emne
Valgfritt emne
3. semester (høst)
eller
4. semester
forts.
eller
.
Dersom studiet tas som deltid, kan progresjonen se slik ut:
1. semester (høst)
eller
2. semester (vår)
3000-emne i språk eller litteratur

eller
3. semester (høst)
4. semester (vår)
Valgfritt emne
eller
5. semester (høst)
NOR-3000-emne i språk eller litteratur
6. semester (vår)
Valgfritt emne
eller
7. semester (høst)
eller
8. semester (vår)
eller

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du:

 

Ferdigheter:

Du:

 

Generell kompetanse:

Du:


Undervisning og eksamen

Masterstudiet i nordisk er et studium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. For å oppnå læringsutbyttet må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

Læringsaktivitetene er lagt opp til at studentene skal oppnå læringsutbyttet. Studiet er organisert som forelesninger, seminarer og praktiske øvelser der teori og praksis kombineres. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitale læringsformer.

Vurderingsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må godkjennes før man kan framstille seg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er hjemmeeksamen over én eller to uker, semesteroppgave eller muntlig eksamen. Eksamensformene er tilpasset det enkelte emne for å vise om studenten har oppnådd emnets læringsutbytte.

Nærmere informasjon om eksamensform og vurderingsuttrykk finnes i emnebeskrivelser på nett.

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Formelt undervisningsspråk er norsk. Undervisning vil også kunne gis på et annet skandinavisk språk.

Eksamensspråk er norsk. Målformer: Bokmål og nynorsk. Det kan søkes programstyret om å avlegge eksamen på svensk eller dansk istedenfor norsk. 

Studenter på høyere nivå skal kjenne til og kunne bruke fagspråk både på norsk og på engelsk og/eller annet internasjonalt språk.


Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg nye perspektiver, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.
Dette studiet anbefaler og tilrettelegger for utveksling i andre semester.

Vi anbefaler spesielt disse lærerstedene:

Aarhus Universitet

Københavns Universitet

Stockholms Universitet

Háskóli Íslands


Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Utenlandsoppholdet må godkjennes av instiuttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

For nærmere informasjon om søkeprosessen, frister og stipendmuligheter, se universitetets sider om studentutveksling eller kontakt veileder for ditt fag/studieprogram.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september.
Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret er 1. februar.


Jobbmuligheter

Med en mastergrad i nordisk språk og litteratur er du kvalifisert til en rekke høyere stillinger i det private og offentlige knyttet til språk, litteratur, kultur, kommunikasjon, kritikk og formidling. Dette kan være stillinger innen for eksempel forlag, markesføring, reiselivsbransjen, bibliotek eller museum. Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.

Videre studier

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke om opptak til ph.d.-utdanning.