Skriv ut Lukk vindu


 

Samisk språk- og litteraturvitenskap - master

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i samisk språk- og litteraturvitenskap
Opptakskrav:For å bli tatt opp på masterprogrammet i samisk språk- og litteraturvitenskap må du ha bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning i samisk som morsmål eller tilsvarende gradsutdanning i et samisk språk på morsmålsnivå.
Søknadsfrist:20. april
Søknadskode:186 5142

Beskrivelse av studiet

Mastergradsprogrammet i samisk språk- og litteraturvitenskap blir tilbudt som en deltidsutdanning over 6 semestre (3 år). Alle emnene som inngår i utdanningen blir tilbudt samlingsbasert, på campus Tromsø. Dersom du ønsker å ta masterprogrammet på heltid over 4 semestre (2 år), vil det legges til rette for det.

I deltidsutdanningen legges det opp til at du tar to emner hvert semester, i tre semestre. Masteroppgaven skrives i de tre siste semestrene, men arbeidet med den kan gjerne starte tidligere. Du velger selv om du vil spesialisere deg innenfor samisk språkvitenskap eller samisk litteraturvitenskap. I mastergraden inngår det 30 studiepoeng obligatoriske SAM-emner på 3000 nivå. Se her for hvilke SAM-3000-emner som blir tilbudt hvert semester. Det blir gitt ett språkemne og ett litteraturemne hvert semester.

De inntil 30 stp. som er valgfrie, kan være litterære eller språklige SAM-emner eller emner fra andre relevante fag, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom du ønsker å ta et emne på lavere nivå, må dette søkes særskilt om.

I tillegg er det mulig å ta et spesialemne i samisk litteraturvitenskap (SAM-3190) eller språkvitenskap (SAM-3090). Spesialemnet kan inngå som et obligatorisk 3000-emne i samisk eller som et av de valgfrie emnene.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
SAM-3000emner
Høsten 2022 tilbys emnene:
Studenter som tar graden på 2 år kan velge ett av følgende emner:
valgemne
2. semester
SAM-3000emner
Våren 2022 tilbys emnene:
Studenter som tar graden på 2 år kan begynne på masteroppgaven eller velge ett av følgende emner:
3.semester
SAM-3000emner
Høsten 2022 tilbys emnene:
Studenter som tar graden på 2 år skriver masteroppgaven eller velger et av samisk emnene som tilbys dette semesteret
4. semester
Masteroppgave:
eller
Studenter som tar graden på 2 år leverer masteroppgaven dette semesteret
5. semester
Masteroppgave
Masteroppgave
6. semester
Masteroppgave
Masteroppgave

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten:


Ferdigheter:

Kandidaten:


Generell kompetanse:

Kandidaten:


Undervisning og eksamen

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Studentene må påregne betydelig selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Undervisningen bygger på relevant forskning, samt faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Vurderingsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter, innhold og læringsutbyttebeskrivelse. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må godkjennes før man kan framstille seg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne. Dette kan for eksempel være skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, semesteroppgave eller muntlig eksamen.

Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamensordning og vurderingsuttrykk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Formelt undervisningsspråk er norsk. Emner med SAM-kode undervises på nordsamisk. Eksamen skal skrives på et samisk språk.

Utveksling

Masteremnene i samisk språk- og litteraturvitenskap er en kombinasjon av faghistorikk, metode, teori og nyere forskning. Studenter på utveksling kan velge mellom emner som inneholder disse elementene.

Søknadsfrist for utveksling er 1. september i vårsemesteret og 1. februar i høstsemesteret.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Med en mastergrad i samisk språk og litteraturvitenskap er du kvalifisert til å undervise i samisk på høgskole og universitet. man kan også kvalifisere seg til lektorstilling i videregående og ungdomskole og ta praktisk pedagisk utdanning. Mastergraden er relevant for alt arbeid som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper i samisk, som for eksempel oversettelse, tolkning, språk-og tekstkonsulentvirksomhet, forlag og media. Det selvstendige arbeidet med masteroppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i offentlig og privat sektor.

Videre studier

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.