Skriv ut Lukk vindu


 

Samisk språk- og litteraturvitenskap - master

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i samisk språk- og litteraturvitenskap
Opptakskrav:For å bli tatt opp på masterprogrammet i samisk språk- og litteraturvitenskap må du ha bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning i samisk som morsmål eller tilsvarende gradsutdanning i et samisk språk på morsmålsnivå.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 5142

Beskrivelse av studiet

Mastergradsprogrammet i samisk språk- og litteraturvitenskap blir tilbudt som en deltidsutdanning over 6 semestre (3 år). Alle emnene som inngår i utdanningen blir tilbudt samlingsbasert, kombinert via Zoom og på campus Tromsø. Dersom du ønsker å ta masterprogrammet på heltid over 4 semestre (2 år), vil det legges til rette for det.

I deltidsutdanningen legges det opp til at du tar to emner hvert semester, i tre semestre. Masteroppgaven skrives i de tre siste semestrene, men arbeidet med den kan gjerne starte tidligere. Du velger selv om du vil spesialisere deg innenfor samisk språkvitenskap eller samisk litteraturvitenskap. I mastergraden inngår det 30 studiepoeng obligatoriske SAM-emner på 3000 nivå. Det blir gitt ett språkemne og ett litterturemne hvert semester.

De inntil 30 stp. som er valgfrie, kan være litterære eller språklige SAM-emner eller emner fra andre relevante fag, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom du ønsker å ta et emne på lavere nivå, må dette søkes særskilt om.

I tillegg er det mulig å ta et spesialemne i samisk litteraturvitenskap (SAM-3190) eller språkvitenskap (SAM-3090). Spesialemnet kan inngå som et obligatorisk 3000-emne i samisk eller som et av de valgfrie emnene.

Under forutsetning av nok studenter, vil det fra høsten 2024 til og med høsten 2025 i tillegg bli gitt tilbud om masteremner spesielt tilpasset sør- og lulesamiske studenter. Undervisningen er samlingsbasert, med samling i Levanger og via Zoom.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst)
2. sem. (vår)
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)
5. sem. (høst)
6. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten:


Ferdigheter:

Kandidaten:


Generell kompetanse:

Kandidaten:


Undervisning og eksamen

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Studentene må påregne betydelig selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Undervisningen bygger på relevant forskning, samt faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Vurderingsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter, innhold og læringsutbyttebeskrivelse. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må godkjennes før man kan framstille seg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne. Dette kan for eksempel være skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen eller semesteroppgave. For nærmere informasjon: se den enkelte emnebeskrivelsen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Alle emner med SAM-kode ved Campus Tromsø undervises på nordsamisk. Alle oppgaver og masteroppgaven skal skrives på et samisk språk. Veiledning gis i størst mulig utstrekning på samisk, men også skandinavisk og engelsk kan bli brukt.

Undervisningsspråk på emnene som gis samlingsbasert i Levanger er skandinavisk og sør-/lulesamisk. Eksamensspråk er sørsamisk eller lulesamisk.

Hvilke masteremner som tilbys ved Campus Tromsø med undervisningsspråk nordsamisk og hvilke emner som tilbys i Levanger med undervisningsspråk skandinavdisk og sør-/lulesamisk, vil fremgå av den enkelte emnebeskrivelsen i emnekatalogen på nett.


Utveksling

Masteremnene i samisk språk- og litteraturvitenskap er en kombinasjon av faghistorikk, metode, teori og nyere forskning. Studenter på utveksling kan velge mellom emner som inneholder disse elementene.

Søknadsfrist for utveksling er 1. september i vårsemesteret og 1. februar i høstsemesteret.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Med en mastergrad i samisk språk og litteraturvitenskap er du kvalifisert til å undervise i samisk på høgskole og universitet. Du kan også kvalifisere deg til lektorstilling i videregående og ungdomsskole ved å ta praktisk pedagogisk utdanning. Mastergraden er relevant for alt arbeid som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper i samisk, som for eksempel oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, forlag og media.

Det selvstendige arbeidet med masteroppgaven gir deg kunnskaper til å analysere samisk kultur/samfunn, og dermed kvalifisert for et vidt spekter av stillinger relevant for det samiske samfunnet. Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.

Videre studier

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.