Skriv ut Lukk vindu


 

Spansk og latinamerikanske studier - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i spansk og latinamerikanske studier
Opptakskrav:Bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier eller tilsvarende gradsutdanning
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 5144

Beskrivelse av studiet

Studiet retter seg særlig mot studenter som ønsker å nå et høyt kompetansenivå innen språk, litteratur og kultur i de spanskspråklige delene av verden. Du oppnår en spesialisering innen spansk språk, spanskspråklig litteratur og/eller kultur, og samtidig introduseres du til selvstendig forskning innenfor disse feltene. Vi legger vekt på sammenhengene mellom teoretisk kunnskap og praktisk forskning, og hvordan du som student kan anvende din kunnskap til konkret problemløsning og nytenkning relatert til den spansktalende verden slik at du blir mer attraktiv i jobbmarkedet.

Programmet består av 120 studiepoeng (stp.) og er satt sammen av følgende komponenter:

Programmet undervises på en fleksibel måte (samlinger, nettbasert undervisning og veiledning) som tillater studenter som allerede jobber eller tar andre studier å gjennomføre studiet. Programmet er lagt opp slik at det er mulig å ta det på deltid i løpet av fire år, eller på heltid i løpet av to år. Tabellen som viser oppbygging av studiet viser oppbygging for en heltidsstudent over to år. Oppbygging for deltidsstudenter over fire år finner du i studieplanen.

Studentene har 30 studiepoeng i frie valgemner. Studenten anbefales å ta andre spanskemner på 3000-nivå for å få en bredere og mer tverrdisiplinær kompetanse innen spanskstudier, men vil etter avtale også kunne ta andre emner som støtter opp om mastergradsoppgaven. Et eksempel på dette vil være å ta et spesialemne i spansk språk (SPA-3090) eller litteratur (SPA-3190) eller, etter søknad, et relevant emne i et annet språk som er rettet spesielt mot temaet for oppgaven.

Det varierer hvilke emner som tilbys i hvilket semester. I løpet av en toårsperiode vil følgende emner bli tilbudt:

I tillegg tilbyr vi følgende emner hvert semester:


Programmet tilbys ved campus Tromsø. Undervisningen er samlingsbasert og noen emner har veiledning og moduler via nett slik at studenter som er i arbeid eller er bosatt utenfor Tromsø har anledning til å følge undervisningen.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten:

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:


Undervisning og eksamen

Undervisningen gis i form av samlinger, forelesninger, seminarer og veiledning via internett, analyseoppgaver som innføring i forskning og selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer. Forskningsrelaterte oppgaver vil være knyttet til fagmiljøets forskning og forskningsgrupper.

Det forventes at studentene arbeider selvstendig med oppgaver utenom undervisningen. Det anbefales også at studentene danner kollokviegrupper.

Det benyttes ulike vurderingsformer, som hjemmeeksamen, semesteroppgaver og muntlige presentasjoner og kortere skriftlige besvarelser, avhengig av emne.

Undervisnings- og eksamensspråk

Formelt undervisningsspråk er norsk. Undervisnings- og eksamensspråk er spansk.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i andre og tredje semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Det vil være mulig for studenten å inkludere et to-ukers forskningsfokusert opphold i Sevilla innen arkiv og bibliotek.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september

Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret 1. februar


Jobbmuligheter

Studenter som har tatt Master i spansk hos oss tidligere, har fått jobb innen forskning, oversettelse, internasjonalt næringsliv, reiseliv og internasjonalt organisasjonsarbeid. Studiet er også relevant for dem som ønsker å jobbe innen journalistikk, kommunikasjons- og medievirksomhet, og med temaer relatert til den spansktalende verden.

Videre studier

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke om opptak til ph.d.-utdanning.