Skriv ut Lukk vindu


 

Barnevern - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i barnevern
Opptakskrav:Bachelorgrad eller tilsvarende i barnevern eller sosialt arbeid
Søknadsfrist:20. april
Søknadskode:3053

Beskrivelse av studiet

Masterstudiet i barnevern skal stimulere studentene til en etikkbasert kritisk, analytisk og vitenskapelig tilnærming til barnevernsfeltet og søker å utdanne kandidater som kan tilegne seg og anvende relevant og forskningsbasert kunnskap. Studiet fokuserer teoretisk og praktisk kunnskap. Kunnskapsgrunnlaget gir innsikt i ulike faglige tilnærminger knyttet til barns rettigheter, deltakelse og oppvekstsvilkår. Masterstudiet søker å utdanne kandidater som ivaretar samfunnets behov for spesialisert kunnskap, omstillingskompetanse, brukerdeltagelse, forebyggende og tverrfaglig samarbeid. Masterstudiet vektlegger sammenhenger mellom ulike velferdsordninger, barns hverdagsliv, livsforhold og hvordan styrke foresattes omsorgskompetanse. Det rettes fokus mot (lokal)samfunn, kultur, organisasjoner i endring, barn- og unges behov for ivaretakelse, beskyttelse og bistand. Studiet er rettet mot å styrke vern om barn på alle tjenesteområder i kommunal, fylkeskommunal, statlig og privat virksomhet.

Masterstudiet består av fem emner, hvorav fire emner er obligatoriske og ett er selvvalgt.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.sem. (høst)
BVE-3011 Verdi- og kunnskapsgrunnlaget i barnevernfeltet (15 stp)
BVE-3012 Vitenskapsteori og etikk (15 stp)
2. sem. (vår)
BVE-3021 Barnevernfeltets kompleksitet (15 stp)
BVE-3022 Kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode (15 stp)
3. og 4. sem (høst og vår)
BVE-3031 Valgemne 1: Forsvarlighet i barneverntjenestens beslutningsprosesser (15 stp)
BVE-3032 Valgemne 2: Barn i risiko (15 stp)
BVE-3033 Valgemne 3: Organisasjon og ledelse (15 stp)
SSO-3030 Valgemne 4: Myndiggjørende sosialt arbeid (15 stp)
BVE-3940 Masteroppgave (45 stp)

Hva lærer du?

Studiets formål er å utdanne kandidater med et høyt kunnskapsnivå innen barnevernfeltet og høy yrkesetisk standard. Slik kunnskap er en forutsetning for å kunne oppfylle kravene om en kritisk, analytisk og vitenskapelig tilnærming til eget fagfelt. Læringsmålene for studiet danner grunnlag for studentenes kritiske og analytiske refleksjon over problemstillinger, teorier og perspektiver i undervisning og pensum. Etter bestått studieprogram skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper om:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:

Det er utarbeidet forventet læringsutbytte for hvert emne og kandidatene blir ved fullført emne prøvd i læringsutbyttene gjennom de ulike vurderingsordningene.


Undervisning og eksamen

Studiet har et omfang på 120 studiepoeng, og er samlingsbasert over to år.

Studentene er samlet to ganger i løpet av hvert emne. En fysisk samling på 3 dager på campus (campus vil variere mellom Harstad og Tromsø gjennom studieløpet) og en digital samling på 2 dager.

Dette innebærer to fysiske samlinger pr semester av 3 dager hver. En til hvert emne. I tillegg kommer da to samlinger på en digital plattform, en til hvert emne.

Første samling vil være på campus Harstad.

Undervisningen vil også foregå ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og streaming. Det legges vekt på studentaktive læringsformer.

Studentaktive læringsformer:

Studiet preges av et sosiokulturelt perspektiv på læring og det legges vekt på studentaktive læringsformer. Kunnskap og ferdigheter forankres i studentens virkelighetsforståelse og bidrar til at tilegnelsen av kunnskap knyttes tett til studentens erfaringer. I studiet tillegges sammenhengen mellom teoretiske perspektiver og utøvelse av barnevernarbeid stor vekt. Det fordres studentaktivitet både i og mellom samlingene da de ulike undervisningsformene skal bidra til at studentene motiveres til refleksjon både individuelt og i grupper.

Samlingsuker:

Aktivitetene i samlingsukene er både student- og lærerstyrt og tar form av gruppearbeid, fremlegg, skrivetrening, seminarer og forelesninger. Det oppfordres til at studentene også bringer inn egne erfaringer fra praksisfeltet med relevans for barnevernarbeid, slik at studentene i fellesskap kan reflektere over hverandres erfaringer.

Det kreves obligatorisk tilstedeværelse minimum 80 % av all undervisning i hvert emne. Dette er et krav studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet.

Eksamen:  

Hvert emne avsluttes med eksamen. For å kunne gå opp til avsluttende eksamen i et emne, er det nødvendig å ha gjennomført og bestått eventuelle arbeidskrav samt deltatt på obligatorisk undervisning. Vurderingsform på arbeidskrav og eksamen er beskrevet under hvert emne. Alle obligatoriske emner og et valgfritt emne må være bestått før mastergradsoppgaven kan leveres.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Utveksling

UiT har flere internasjonale avtaler og nettverk for forskningssamarbeid og studentutveksling.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid deltar i en rekke ulike internasjonale nettverk og avtaler, fortrinnsvis i Norden og i det arktiske og sirkumpolare området. Flere av de internasjonale nettverkene har rom for studentutveksling og det legges til rette for at studenter på masterstudiet i barnevern kan ta delstudier i utlandet siste studieår. Det er instituttet som godkjenner emner fra et utenlandsk universitet som en del av mastergraden i barnevern ved UiT Norges arktiske universitet.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til stillinger der det er behov for omfattende og spesialisert kompetanse innen utredning- og beslutningsarbeid, forebygging, samarbeid og evaluering av ulike tiltak innenfor barnevernfeltet og tilstøtende fagfelt.

Master i barnevern kvalifiserer til videre studier på doktorgradsnivå (PhD).