Skriv ut Lukk vindu


 

Energi, klima og miljø, sivilingeniør - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i teknologi/sivilingeniør
Opptakskrav:Generel studiekompetanse + SIVING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 769

Beskrivelse av studiet

Studiet bygger på kunnskap i matematikk og fysikk fra videregående, og introduserer deg for blant annet fornybar energi, programmering og klimaendringer.

Du kan lære mer om fremtidens nye bærekraftige energiløsninger og om hvordan man kan generere elektrisitet ved bruk av fornybare energikilder. Du kan for eksempel lære om hvordan en solcelle fungerer og hvordan man kan lage energisystemer satt sammen av forskjellige fornybare kilder.

For å forstå klimaendringene er det viktig å kunne overvåke og observere hvordan joden endres. For eksempel ved å kartlegge hvor mye is som smelter, hvordan havstrømmer og vær endrer seg. Kunnskap og forståelse om jordens klimasystem er viktig for å kunne lage modeller som viser hvordan fremtidens klima kan utvikle seg.

Kunnskap om karbonlagring er også viktig for å motvirke klimaendringene. Gjennom lagring av CO2, fra for eksempel industri, kan man minke utslippene i atmosfæren. For å kunne lagre CO2 må man ha kunnskap om hvor og hvordan den kan lagres.

Studiet har 7 spesialiseringer. Du velger hvilken spesialisering du ønsker å ta på andre studieår.

4 av spesialiseringene er knyttet til energi, klima og jordobservasjon.

Det finnes 3 spesialiseringer innen geologi.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
/
5. sem (høst)
/
6.sem (vår)
Spesialisering
Spesialisering
7. sem (høst)
Spesialisering
8. sem (vår)
9. sem (høst)
Spesialisering
Ikke-realfaglig emne
10. sem (vår)

Hva lærer du?

På dette studiet får du en solid bakgrunn i realfag. Det er spesiell vekt på fysikk og matematikk som gir grunnlag for en god forståelse av energi-, klima- og miljøspørsmål. Du får også innsikt i andre relevante realfag som informatikk, kjemi, statistikk og geologi. Du lærer å analysere energi-, klima- og miljøfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdenes teorier, metoder og nyere resultater.

Du får solid kunnskap innenfor energi, både fornybar og ikke fornybar, miljø og klima. Du lærer å anvende kunnskap på nye teknologiske områder og bidra til omstilling til bærekraftig energibruk som ivaretar hensyn til klima og miljø.

Du får avansert kunnskap innenfor din spesialisering. I løpet av studiet lærer du hvordan du kan gjennomføre et selvstendig forsknings- og utviklingsprosjekt innen energi, klima og/eller miljø.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

Tidlig i første semester besøker alle nye studenter Fakken Vindpark på Vannøya. Der får du høre foredrag fra bedrifter, mer informasjon om studiet og hvilke muligheter studiet gir. I tillegg har du mulighet til å dra på tokt og feltekskursjoner dersom du velger en spesialisering innen geologi.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.


Praksis

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som kan gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.  

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Utveksling

Det er mulig å dra på utveksling i løpet av studietiden. UiT har utvekslingsavtaler med mange universiteter i hele verden. Studiet har avtaler i Skandinavia, resten av Europa, Nord Amerika og Australia. Eksempler på utvekslingsavtaler er California State University Monterey Bay, Aberystwyth University og Université Grenoble Alpes.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard eller et annet universitet i Norge er også mulig.

Utvekslingsoppholdet anbefales hovedsakelig etter femte semester.

For mer informasjon om utveksling, les her.


Jobbmuligheter

I studiet jobber du med utfordrende problemer på tvers av ulike fag som fysikk, geologi, matematikk, programmering og statistikk. Dette gjør at du kan jobbe innenfor mange forskjellige bransjer, uavhengig av spesialisering du velger.

Tidligere studenter har blant annet fått jobb hos Kongsberg Gruppen (KSAT), SINTEF, Helse Nord, Kvitebjørn Varme, Troms Kraft, Multiconsult, Meteorologisk Institutt, Statens veivesen, Hinnstein, UiT, Equinor, Aker BP, og Elkem.

Du kan jobbe med:

Videre studier

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i realfag, under forutsetning av gjennomsnittskarakteren C eller bedre.