Skriv ut Lukk vindu


 

Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:6003

Beskrivelse av studiet

Mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig heltidsstudium som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon, med sidetittel Siviløkonom. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiet skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid. Studenter kan velge fordypning (major) innen økonomisk analyse, økonomisk styring, markedsføring og innovasjonsledelse, og velge en støtteprofil (minor) innfor et av de øvrige økonomisk eller administrative fagområdene.

Studenter på masterstudiet i økonomi og administrasjon har i første semester to felles emner, BED3074 Ledelse og virksomhetsstyring og BED-3XXX Innovasjon og bærekraft. Videre må studentene allerede første semester ta et valg mellom en økonomisk eller en administrativ fordypning. Studenter som planlegger å velge fordypning (major) i økonomisk analyse eller økonomisk styring, vil på første semester få et grunnleggende emne i økonometriske modeller og på andre semester metodeemnet BED-3XXX Dataanalyse og forskningsdesign. Studenter som planlegger å velge fordypning (major) i markedsføring eller innovasjonsledelse, vil på første semester få emnet BED-3003 Forbrukeradferd, og på tredje semester få metodeemnet BED-3XXX Utforming av masterprosjekt og forskningsmetoder.

Majoren består av 70 studiepoeng inkludert et metodeemne (10 stp) og mastergradsoppgaven (30 stp), mens støtteprofilen (minoren) består av 20 studiepoeng. Se mer informasjon om de ulike majorene og minorvalgene under "Oppbygging av studiet" lengre ned på nettsiden.

Økonomisk analyse

Med en major i økonomisk analyse vil du opparbeide deg kompetanse på anvendelse av en rekke analytiske verktøy, som gjør deg i stand til å bistå i ulike beslutningssituasjoner i de fleste virksomheter og organisasjoner. Emnene Forretningsanalyse (Business Analytics), Markedsanalyse (Market Analytics) og Benchmarking videreutvikler både økonometriske og matematiske modeller. Velges finans som minoremner i kombinasjon med major økonomisk analyse, kan masteroppgaven omhandle ulike problemstillinger innen finans.

Økonomisk styring

Med en major i økonomisk styring vil du gjennom emnene i Forretningsrett og Regnskap og bærekraftrapportering, erverve deg kunnskap og ferdigheter i de juridiske rammene for å utøve næringsvirksomhet. Videre vil du kunne anvende en rekke styringsverktøy og inneha kompetanse til å bidra i den økonomiske styringen av ulike virksomheter. Dette lærer du mer om i emnet Lønnsomhetsanalyse.

Markedsføring

Fordypning i markedsføring vil gi deg ferdighetene til å utvikle markedsføringsstrategier og kompetansen til å lede strategiske prosesser i organisasjoner. Dette gjør deg i stand til å forme fremtidsrettede bedrifter som skaper verdi for kundene og holder seg lønnsomme selv når markedene er i kontinuerlig endring. Du vil blant annet lære om markedsstrategi, tjenestemarkedsføring og internasjonal markedsføring.

Innovasjonsledelse

Fordypning i innovasjonsledelse retter seg mot å utvikle robuste virksomheter som preges av evne til innovasjon. Innovasjon er en drivende kraft i utviklingen av alle typer organisasjoner, fra småbedrifter til store offentlige virksomheter. Det er også av stor betydning i møte med endringsdrivere som digitalisering og bærekraft. Du vil få ferdigheter innenfor områder som organisasjonsdesign, implementering og lederutøvelse i etablerte organisasjoner, samt inngående innsikt i tema som innovasjon og bærekraft.

Studieplanen nedenfor er designet for studenter som er tatt opp på mastergraden i økonomi og administrasjon - campus Tromsø. Det er ikke mulig eller tillatt for studenter som er tatt opp på mastergradsprogrammet, campus Harstad/Alta å følge denne studieplanen.

Studieplanen til mastergradsprogrammet er bygget rundt rammer lagt av Universitets- og høgskolerådet – økonomi og administrasjon (Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen siviløkonom. Vedtatt av NRØA 06.06.2016; oppdatert etter vedtak i UHR-Økonomi og Administrasjon, 12.11.18)Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder - 10 stp. BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring - 10 stp.
2. sem. (vår)

Hva lærer du?

Kandidatene skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, seminar, essay- og mappeskriving, veiledning og arbeid med prosjektoppgaver. All undervisning er fysisk på campus i Tromsø. Det er ingen digital undervisning på dette programmet.

Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon om undervisning, obligatoriske arbeidskrav og eksamensform. Mulighet for kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omtalt i de enkelte emnebeskrivelser.

Eksamenssted for emner med skriftlig skoleeksamen vil være Tromsø.


Praksis

Studiet er arbeids- og næringslivsrelevant, og er koblet til praksis gjennom aktiv bruk av case og praktiske problemstillinger i undervisning og oppgaveløsning. Formål med dette er å øke studentenes motivasjon og læringsutbytte, samt å gi verktøy som vil være nyttig i arbeidslivet. Studentene kan også velge å skrive masteroppgave i samarbeid med næringsliv eller forvaltning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk, men enkelte emner kan gis på engelsk.

Utveksling

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested.

Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

For masterprogrammet i økonomi og administrasjon åpnes det opp for utenlandsopphold primært i andre semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Studentutveksling».


Jobbmuligheter

Mastergraden i økonomi og administrasjon (siviløkonom) gir en helhetlig utdanning innen økonomi-, markeds- og administrasjonsfag, og gir gode muligheter for både spesialisering og faglig bredde.

Med en master i økonomi og administrasjon kan du jobbe både i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Studieprogrammet kvalifiserer blant annet for stillinger innen økonomistyring, ledelse, HRM, innovasjon, markedsføring, økonomisk analyse, regnskaps- og budsjettarbeid, finans, forskning og undervisning.

Videre studier

UiT Norges arktiske universitet tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (stp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.