Skriv ut Lukk vindu


 

Logopedi - master

Fakta

Varighet:4 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i logopedi
Opptakskrav:Bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk eller annen pedagogisk utdanning
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5097

Beskrivelse av studiet

Master i logopedi er et profesjonsstudium innen spesialpedagogikk som gir teoretisk og praksisrelevant innsikt i språk-, tale- og kommunikasjonsvansker, samt svelgevansker, hos barn, ungdom og voksne.

Studiet har basis i sosiokulturelt perspektiv på kommunikasjon, læring, mestring og helse. Kommunikasjon, språk, tale og svelging ses dermed i et relasjonelt perspektiv – hvor miljø, kontekst og relasjoner må vurderes og inkluderes for å forstå funksjon og samhandling for den enkelte person med vansker innen språk-, tale-, kommunikasjon, og/eller svelging. Dette samsvarer med International classification of function and disability (ICF), (WHO, 2001).


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) LOG-3100 Språkvitenskap, språkutvikling og innføring i logopediske emner - 10 stp. LOG-3105 Logopedisk praksis og refleksjon del 1 - 5 stp.
2. sem. (vår) LOG-3102 Taleflytvansker - 10 stp. LOG-3101 Utviklingsmessige språk-, tale- og kommunikasjonsvansker - 10 stp.
3. sem. (høst) LOG-3103 Ervervede språk-, tale- og kommunikasjonsvansker, og svelgevansker - 10 stp.
4. sem. (vår) LOG-3104 Stemmevansker - 10 stp.
5. sem. (høst) PED-3055 Forskningsmetode og vitenskapsteori - 20 stp.
6. sem. (vår) LOG-3106 Logopedisk praksis og refleksjon del 2 - 5 stp.

Hva lærer du?

Etter endt studium og oppnådd grad skal kandidaten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Kandidaten skal ha:

Ferdigheter

Gjennom studiet skal kandidaten bli i stand til å:

Kompetanse

Studiet skal gjøre kandidaten i stand til å reflektere, analysere og forstå sammenhenger mellom kunnskaper og ferdigheter i:


Undervisning og eksamen

Det sosiokulturelle perspektivet gjenspeiles i studiets undervisningsmåter. Studentaktive arbeidsmetoder som inkluderer samhandlingsprosesser med refleksjon, drøfting og oppgaveløsning, anses som sentralt for god læring. Gjennom variert arbeid med emnene; undervisning, seminarer, gruppeoppgaver, yrkesrelatert praksis og arbeid med masteroppgaven, skal studentene kunne knytte teoretisk kunnskap til praktisk-pedagogisk yrkespraksis. I praksisperiodene skal studentene bli kjent med institusjoner og tverrfaglig arbeid innen opplæring og behandling.

Masteroppgaven er en fordypning innenfor det logopediske fagfeltet. Gjennom fordypningen skal studenten få innsikt i teoridannelse og forskningsmetode, og lære hvordan forskningsbasert kunnskap tilegnes og formidles gjennom analyse og drøfting.

Studenten skal gjennom studiet utvikle et konstruktivt kritisk blikk på forskning og eksisterende praksis. Dette skal medvirke til god kvalitet og utvikling av det logopediske fagområdet.

Alle emner er obligatoriske.


Praksis

Praksis organiseres gjennom praksiskonferanse, observerende og/eller deltagende praksis i det logopediske fagfeltet. To emner organiseres som workshop ved UiT. Til sammen utgjør praksis og veiledning 50 dager (ca. 300 timer). Studenten må regne med måtte reise fra hjemstedet for gjennomføring av praksis. Se øvrige emnebeskrivelser for mer informasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er primært norsk, men mulig svensk, dansk eller engelsk. Pensumlitteratur, og skriftlige eksamensbesvarelser kan være på norsk, engelsk, svensk eller dansk.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid som logoped i pedagogisk-psykologisk tjeneste, spesialpedagogiske kompetansesentre, rehabiliteringsteam i sykehus, voksenopplæring og for privat praksis gjennom avtale med NAV.