Skriv ut Lukk vindu


 

Pedagogikk - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i pedagogikk
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5041

Beskrivelse av studiet

 

Masterstudiet i pedagogikk sikter mot å gi inngående forskningsbasert kunnskap om det pedagogiske fag- og forskningsfeltet. Det legger til rette for studentens kritiske tenkning om hvordan man er og blir menneske. Sentrale tema i studiet er kunnskap, utvikling og relasjoner. Dette innebærer en konsentrasjon om ulike kunnskapsforståelser, kunnskapsformer og kunnskapsutvikling, om ulike syn på barn og unges sosialisering, utvikling, læring og danning, og om relasjonenes betydning i oppdragelse, undervisning og utdanning. Disse temaene belyses som grunnleggende pedagogisk-filosofiske problemstillinger, som empiriske forskningsfelt, og som aktuelle kultur- og samfunnsutfordringer.

Studiet gir gode muligheter for selv å utvikle forskningsbasert pedagogisk kunnskap gjennom et selvstendig vitenskapelig arbeid. Studentene planlegger og gjennomfører en masteroppgave på 60 eller 30 studiepoeng. Den første gir en master som primært retter seg mot videre forskning, men begge kvalifiserer til opptak på PhD program. Løpene gir faglig fordypning og støttes av et 30 poengs emne i metode og vitenskapsteori. Samlet gir dette solid grunnforståelse av forskning og et bredt grunnlag for forståelse av mer spesifikt pedagogiske forskningsprosesser. Studieprogrammet har i tillegg to obligatoriske emner på 10 studiepoeng som sammen skal gi en bredde i studentenes orientering i pedagogikk, og valgfrie emner om skal gi faglig fordypning i tråd med studentenes faglige interesser.

Programmet er et heltidsstudium ved studiested Tromsø.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Masteroppgave (60stp.)
1. semester (høst)
Valgfritt PED-3000-emne
2. semester (vår)
3. semester (høst)
Masteroppgave (60 stp.)
4. semester (vår)
Masteroppgave (30stp.)
1. semester (høst)
Valgfritt PED-3000-emne
2. semester (vår)
3. semester (høst)
30 studiepoeng i valgfritt PED-3000-emne
4. semester (vår)
Masteroppgave (30 stp.)

Hva lærer du?

En masterkandidat i pedagogikk utdannet ved UiT har avanserte kunnskaper om:

Videre har vedkommende følgende avanserte ferdigheter:

Vedkommende har følgende avanserte generelle kompetanser:


Undervisning og eksamen

Studiet kombinerer forelesninger, seminarer med studentaktive lærings- og arbeidsformer og veiledning med litteraturstudier. Arbeidsformene fordrer aktiv deltakelse fra studentenes side. Skriving og presentasjon av forskning er en viktig del av læringsprosessen i studiet. I tilknytning til skriving av masteroppgaven gis det individuell og/eller gruppeveiledning.

I studiet benyttes ulike vurderingsformer: Skriftlig eksamen (hjemmeeksamen / skoleeksamen / mappevurdering), prosjektskisse, muntlig eksamen og masteroppgave. Der ikke annet framgår av emnebeskrivelser, er alle eksamener individuelle.

Ved sensur på de ulike emnene brukes karakterskalaen A-F eller Bestått / Ikke bestått. Kandidaten må ha bestått alle obligatoriske arbeidskrav for å kunne ta eksamen på et emne.

 

For masteroppgaver/ selvstendig arbeid i mastergradsprogram:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Skriftlige eksamensbesvarelser og muntlig eksamen kan etter søknad gjennomføres på engelsk.

Utveksling

Masterstudenter i pedagogikk kan ha utenlandsopphold ved godkjente universiteter i utlandet.

Et utenlandsopphold gir deg gode mulighet til å investere i unik kompetanse i ditt fagfelt. Gjennom et semester i utlandet på masteren med 30 studiepoeng (her er 30 stp valgfritt), får du internasjonal erfaring og tilegner deg samtidig språkkunnskaper.

For mer informasjon om utveksling, se her.


Jobbmuligheter

Pedagogikkstudiet gir deg kunnskap om læring og samspill mellom mennesker. Det kan åpne mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Mastergraden kvalifiserer for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren i offentlig og privat virksomhet. Du kan blant annet jobbe med kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling, administrasjon, forvaltning, ledelse og med barn og unge i skolefritidsordning, tiltak for ungdom, rådgivning og frivillige organisasjoner.

Yrkesmulighetene kan og påvirkes av hvilken fordypning, hvilket forskningsområde eller forskningsmetode du har valgt i ditt masterstudium.

Videre studier

Mastergraden i pedagogikk kvalifiserer for opptak på ph.d.-studiet.