Skriv ut Lukk vindu


 

Pedagogikk - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i pedagogikk
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5041

Beskrivelse av studiet

Masterstudiet i pedagogikk sikter mot å gi inngående forskningsbasert kunnskap om det pedagogiske fag- og forskningsfeltet. Det legger til rette for studentens kritiske tenkning om hvordan man er og blir menneske. Sentrale tema i studiet er kunnskap, utvikling og relasjoner. Dette innebærer en konsentrasjon om ulike kunnskapsforståelser, kunnskapsformer og kunnskapsutvikling, om ulike syn på barn og unges sosialisering, utvikling, læring og danning, og om relasjonenes betydning i oppdragelse, undervisning/læring og utdanning. Disse temaene belyses som grunnleggende pedagogisk-filosofiske problemstillinger, som empiriske forskningsfelt, og som aktuelle kultur- og samfunnsutfordringer.

Gjennom studiet utvikler studentene selv forskningsbasert pedagogisk kunnskap. Man planlegger og gjennomfører en masteroppgave på 50 studiepoeng som kvalifiserer til opptak på ph.d.-program.

Programmet tilbys som heltidsstudium, men det er også mulig å gjennomføre over lengre tid.

Studiet er campusbasert og tilbys i Tromsø.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) PED-3056 Utvikling og relasjoner - 10 stp. PED-3057 Kunnskap, menneskesyn og læring - 10 stp.
2. sem. (vår) PED-3054 Vitenskapsteori og forskningsmetode - 30 stp.
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)

Hva lærer du?

En masterkandidat i pedagogikk har avanserte kunnskaper om:

Videre har vedkommende følgende avanserte ferdigheter:

løsninger i denne sammenheng

Vedkommende har følgende avanserte generelle kompetanser:


Undervisning og eksamen

Studiet kombinerer forelesninger, seminarer og veiledning med litteraturstudier. Arbeidsformene fordrer aktiv deltakelse fra studentenes side. Skriving er en viktig del av læringsprosessen i studiet. I tilknytning til skriving av masteroppgaven gis det individuell og/eller gruppeveiledning.

Masteremnet er på 50 studiepoeng. Når alle obligatoriske arbeidskrav og eksamener er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen. Eksamen består av masteroppgave og muntlig eksamen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Skriftlige eksamensbesvarelser og muntlig eksamen kan etter søknad gjennomføres på engelsk.

Utveksling

Masterstudenter i pedagogikk kan ha utenlandsopphold ved godkjente universiteter i utlandet.

Et utenlandsopphold gir deg god mulighet til å investere i unik kompetanse i ditt fagfelt. Gjennom et semester i utlandet får du internasjonal erfaring og tilegner deg samtidig språkkunnskaper.

For mer informasjon om utveksling, se her.


Jobbmuligheter

Pedagogikkstudiet gir deg kunnskap om læring og samspill mellom mennesker. Det kan åpne mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Universitetsutdannete pedagoger arbeider innenfor en rekke bransjer og områder som:

forsknings-, utdannings-, og utredningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling både i private og offentlige virksomheter. Offentlig og privat administrasjon, organisasjon og ledelse.

Yrkesmulighetene kan og påvirkes av hvilken fordypning, hvilket forskningsområde eller forskningsmetode du har valgt i ditt masterstudium.

Videre studier

Mastergraden i pedagogikk kvalifiserer for opptak på ph.d.-studiet.