Skriv ut Lukk vindu


 

Spesialpedagogikk - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i spesialpedagogikk.
Opptakskrav:Bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk eller annen pedagogisk utdanning
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5040 for Tromsø - 5432 for Alta

Beskrivelse av studiet

Masterstudiet i spesialpedagogikk gir en yrkesrettet og forskningsbasert utdanning. Studiet omfatter både teoristudier og yrkespraksis. Teoristudiene omfatter et bredt felt av språkrelaterte og sosialt og emosjonelt betingede lærevansker, samt kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Studiet gir øvelse i kartlegging, testing og rådgivning om ulike typer lærevansker. Alle emnene i programmet er obligatoriske.

Studiet er samlingsbasert over 4 semester. Det er mulig å ta masteren på deltid over 8 semester.For mer informasjon om progresjon hel og deltid ved de to campusene, se beskrivelse lengre nede - under "Mer informasjon om studiet". For ytterligere informasjon om praksis, se vår praksisside: https://uit.no/praksis#kapittel_700711

Studiet tilbys både i Tromsø og i Alta.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst)
2. sem. (vår)
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten får:

Ferdigheter

Studenten skal:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisning og eksamen

Arbeidsformene er forelesninger, seminarer med studentfremlegg, gruppedrøftinger, masterforum, praktiske øvelser samt praksis med refleksjon.

Uavhengig av studiested skal alle studenter ta 3 obligatoriske emner:

I tillegg til de obligatoriske emnene skal studenter på master i spesialpedagogikk ha 50 stp i spesialpedagogiske emner. Det er mulig å ta emner på tvers av campusene.

Profileringen ved campus Tromsø omfatter et bredt felt av språkrelaterte og sosialt og emosjonelt betingede lærevanske. Emnene gir øvelse i kartlegging, testing og rådgivning om ulike typer lærevansker.

I Tromsø kan du ta følgende emner:

PED-3058 Sakkyndighetsvurdering og rådgivning (10 stp)

PED-3022 Sosiale og emosjonelle vansker (20 stp)

PED-3036 Språkrelaterte lærevansker og dysleksi (20 stp)

Profileringen ved Campus Alta er en generell tilnærming til det spesialpedagogiske fagområdet. Felles fokus for de ulike emnene er relasjonen mellom spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Emnene er egnet for studenter som ønsker en overbyggende forståelse av spesialpedagogikk som fag, og kunnskap om hvordan spesialpedagogikk står i relasjon til sentrale begreper som inkludering, likeverd og tidlig innsats

I Alta kan du ta følgende emner:

PED-3034 Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblemer 10 stp

PED-3031 Inkludering og tilpasset opplæring 10 stp

PED-3032 Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid 10 stp

PED-3033 Samarbeid, rådgivning og veiledning i spesialpedagogisk arbeid 10 stp

PED-3030 Barn og unge med læringsutfordringer 10 stp

I tillegg kan man ta Elevforutsetninger og tilpasset opplæring (10 stp) ved Samisk Høgskole og få dette innpasset i graden.

Eksamensformene er hjemmeeksamen, muntlig eksamen og en avsluttende eksamen som består av masteroppgave, forelesning over oppgitt tema og muntlig eksamen. Muntlig eksamen er en drøfting omkring sentrale problemstillinger i masteroppgaven. Det gis bokstavkarakter etter en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Masteroppgaven gis en egen karakter. Forelesningen og muntlig eksamen fungerer justerende ved fastsetting av endelig karakter.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Skriftlige eksamensbesvarelser kan også leveres på engelsk, svensk eller dansk etter søknad.

Utveksling

Utenlandsopphold kan være aktuelt ved feltarbeid eller annen innsamling av materiale til masteroppgaven. Studentene kan søke om innpassing for emner som er tatt ved utenlandske universiteter.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer primært for arbeid i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), kompetansesentre, helse- og sosialsektor, samt skole, høgskole og universitet.

Videre studier

Mastergraden i spesialpedagogikk kvalifiserer for å søke opptak på ph.d.-studiet i kultur- og samfunnsfag, studieretning pedagogikk.