Gjennom Tromsø mineskadesenter, kom
Pål Markali i kontakt med svært dyktige
akuttmedisinere i Kurdistan. Mineskade-
senteret jobber i flere land med å utvikle
nye modeller for traumebehandling av
skadde og syke.
Hovedfokuset ligger på overføring av
kunnskap til de lokale hjelperne. At dette
arbeidet skjer på de lokales premisser,
har vært viktig for meg, sier Markali.
Selv om medisinstudenten skulle reise
til et urolig hjørne av verden, fryktet
han ikke for sikkerheten sin. Han bodde
hjemme hos sin veileder, og pendlet til
storbyen Kirkuk hver dag. Her intervjuet
han helsepersonell for å kartlegge hvor-
dan de taklet de enorme utfordringene
som oppstod i forbindelse med en stor
bilbombe som drepte et titalls mennes-
ker og skadet over hundre personer.
En bilbombe i denne størrelsesorden
er en massiv hendelse som krever store
ressurser – uansett hvor den går av. Her
snakker vi i tillegg om et samfunn med
svært tøffe rammebetingelser, både i
forhold til trusselbildet og økonomi, sier
Markali. Han er imponert over åpen-
heten han ble møtt med, og fikk tilgang
til svært gode kilder i flere ledd; fra
Helsedepartementet til helsepersonell
som kom til åstedet rett etter at bomben
gikk av.
Det å bli kjent med et nytt helsevesen
og en ny kultur – innenfor rammene til
det viktige arbeidet som Tromsø mine-
skadesenter gjør – har vært helt fantas-
tisk, sier Markali.
Studerte medisinsk
respons etter bilbombe
Pål Markali ønsker å jobbe med akuttmedisin. Derfor reiste
han til irakisk Kurdistan for å studere den medisinske
responsen etter en bilbombe.
-
Vi mener det er gunstig for studentene
å høste erfaringer fra utvekslingsopp-
hold i utlandet, sier Inger Njølstad,
som er prodekan for utdanning innen
medisin og odontologi ved Universitetet
i Tromsø.
Universitetet forsøker å legge til rette for
at flest mulig kan ta deler av sin utdan-
ning i utlandet og har opprettet sam-
arbeidsavtaler med universiteter rundt
om i verden.
I dag velger en av fire medisinstudenter
fra UiT å gjennomføre et semester i ut-
landet. Dette skjer på fjerdeåret, og mens
norske studenter reiser ut, inviterer UiT
utenlandske studenter til Tromsø. I tillegg
kan studentene velge å gjennomføre
enkeltprosjekter i utlandet underveis i
utdanningen.
-
Det å bli kjent med en ny kultur og et
nytt helsevesen kan gi nye perspektiver
både i forhold til studier og jobb hjem-
me. Det stimulerer til læring og vi ser at
mange av studentene vokser på å høste
erfaringer fra andre land og kulturer, sier
Njølstad.
Ønsker flere studenter
på utveksling
En av fire medisinstudenter ved UiT reiser på utveksling.
Universitetene i Norge ønsker at flere norske studenter tar
deler av utdanningen i utlandet.
Universitetet i Tromsø –
Labyrint 4/12
•••
49
Reportasje: Medisinstudenter i utlandet
I tillegg til det medisinske utbyttet, fikk tromsøstudentene
et stort kulturelt utbytte av reisen opplevde to festivaler
på nært hold. En lokal kvinnefestival, og en nasjonal
fargefestival.
På landsbygda er det mange kvinner som må gå veldig
langt får å hente friskt vann, spesielt i tørkeperioden. I
regntiden blir de samme vannkildene ofte forurenset av
urent overflatevann.