Page 11 - UiT - Labyrint nr. 1_2012

Basic HTML Version

Universitetet i Tromsø –
Labyrint 1/12
•••
11
Tall fra de siste 40 årene
viser at det har flyttet
flere samer til Tromsø
enn til Oslo. Dette kan
svekke påstanden omat
Oslo er den byen der det
bor flest samer.
I årene 1964-2008 flyttet det 8318 personer
fra et samisk distrikt og til en by i Norge.
Av disse flyttet 1846 personer til Tromsø,
og 1109 til Oslo.
Det viser en undersøkelse gjort av Senter
for samisk helseforskning ved UiT og
Norsk institutt for by- og regionforsk­ning
(NIBR). Til andre byer i Sør-Norge (Ber-
gen inkludert) flyttet det 1464 personer.
Nær 40 prosent av all flytting til by skjer
til nærmeste byområde, og som lands-
delssenter får Tromsø mange innflyttere
fra alle områdene i Troms og Finnmark.
Så hvis man skal dømme ut i fra tallene,
stemmer kanskje ikke påstanden at Oslo er
den kommunen i landet hvor det bor flest
samer.
– Tallene kom litt overraskende på oss, sier
Ann Ragnhild Broderstad ved Senter for
samisk helseforskning. Men hun legger til:
– Selv om forskjellen i innflytting mellom
Tromsø og Oslo er stor, er det likevel ikke
sikkert at Tromsø har flere samer. Et mo-
ment som veier noe i mot, er at Oslo i det
lange løp har fått flere fra Indre Finnmark
og Øst-Finnmark, altså de mest typiske
kjerneområdene for samer. Men hvis den
spesielt sterke tilflyttingen til Tromsø fra
Nord-Troms i tilstrekkelig grad omfatter
samer, kan bildet endres.
Hvorfor flytter de?
Det tallene i alle fall viser, er at vi egentlig
vet litt for lite om flyttemønsteret til de
som bor i de samiske områdene. Hvem
av dem definerer seg som samer og hvem
gjør det ikke, og hvor velger utflyttere å
bosette seg? Vi vet også lite om årsakene
til flyttinga og om de er tilfredse med livet
sitt i byen.
Hvorfor flyttet de, hvorfor ble de boende i
by, har de holdt kontakten med hjemkom-
munen, hvor mange barn fikk de og hvor-
dan er helsen deres nå? Dette er spørsmål
Senter for samisk helseforskning gjerne vil
ha svar på.
Ann Ragnhild Broderstad er prosjektleder
for en større undersøkelse om flytting. Den
skal i gang etter sommeren 2012.
– Dersom du er mellom 35-62 år og de
siste 40 årene har flyttet fra en av 23 kom-
muner med samisk bosetting og til en by,
er det svært sannsynlig at du etter som-
meren får et spørreskjema i posten. Barn
av de som har flyttet vil også bli inkludert i
undersøkelsen. Dersom du får spørreskje-
maet, håper vi du kan svare på spørsmå-
lene. Det er veldig viktig for det er eneste
måte å få nøytral og objektiv kunnskap,
forteller Broderstad.
De som flyttet til byene
Det finnes ingen registre som viser
nøyaktig hvor mange samer det finnes i
Norge. Det er ikke tillatt å registrere folk
på bakgrunn av etnisitet.
Det er derfor Broderstad og Kjetil Sørlie
ved NIBR gjorde forundersøkelsen om
flytting. De måtte finne ut hvor mange
som skal inkluderes i undersøkelsen.
– Vi valgte sju samiske kjerneområder i
Nord-Norge bestående av til sammen 23
kommuner som utflyttingskommuner. Av
alle som hadde vokst opp i disse sju områ-
dene bodde 36 prosent i en by i 2008. Da
kom vi fram til 8318 personer. Det er disse
som får tilsendt spørre-skjema, opplyser
Broderstad.
Alle som får spørreskjema vil ikke definere
seg som samiske, men det er viktig at alle
svarer. Dette er en under­søkelse som vil
gi mer kunnskap om røtter og tilhørighet,
samt hvordan helse og levekår utvikler seg
for personer som har flyttet fra distrikt til
byer.
– Vi ønsker å finne ut mer om hvordan det
gikk med alle dem som flyttet til byen. Får
vi vite mer om dem, kan man sammen-
ligne med befolkning i kommuner de har
flyttet fra. Ble de mer eller mindre bevisste
sin kulturelle bakgrunn da de flyttet? Har
de beholdt noen av verdiene fra hjemstedet
– eller språket sitt? Hva har de ført videre
til sine barn? Har de bedre eller dårligere
helse enn de som ble igjen? Det er mye
god informasjon vi får hvis folk svarer, sier
Ann Ragnhild Broderstad.
– Og alle som svarer er anonyme, legger
hun til.
Aktuelt: Fraflytting
Flere samer har flyttet til Tromsø enn noen annen by i
Norge de siste 40 år. Nå vil forskere ved UiT finne ut mer
om de som flyttet i en stor undersøkelse. 8318 personer vil
får et spørreskjema i posten etter sommeren. Foto: Kewl/
Flickr
Tekst: Randi M. Solhaug
fakta
• Senter for samisk helseforskning
forbereder en undersøkelse i 2012
for personer som har flyttet fra
samiske distriktsområder til byer.
Undersøkelsen vil også omfatte
barn av de som har flyttet.
• Sju samiske kjerneområder i
Nord-Norge bestående av til
sammen 23 kommuner er inklu-
dert.
• Analysen omfatter de som er født
1950-74, altså i alderen 35-62 år.
• Disse fraflyttingsområdene er
inkludert: Indre Finnmark: Kara-
sjok, Kautokeino. Øst-Finnmark:
Nesseby, Tana, Porsanger, Gam-
vik. Vest-Finnmark: Kvalsund,
Loppa. Nord-Troms: Kåfjord,
Storfjord, Lyngen, Kvænangen.
Sør-Troms: Evenes, Skånland,
Gratangen, Lavangen. Nord i
Nordland: Hamarøy, Tysfjord. Sør
i Nordland/ Namdalen: Hattfjell-
dal, Grane, Namsskogan, Røyrvik,
Snåsa.
• Av tilflyttingssteder er alle byer i
Norge inkludert.
Kilde: Senter for samisk helseforskning og
NIBR