Senter for samisk helseforskning

Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš

Om oss

Senter for samisk helseforskning (SSHF), Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš, er et selvstendig senter ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. SSHFs hovedoppgave er å fremskaffe ny kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen i Norge.

SSHF vektlegger tverrfaglig forskning, der befolkningsbaserte studier og bruk av kvantitative metoder står sentralt. Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR er senterets viktigste forskningsprosjekt. Hittil er det gjennomført to undersøkelser: SAMINOR 1 fra 2003 til 2004, og SAMINOR 2 fra 2012 til 2014, mens den tredje pågår nå. SAMINOR 3 startet i 2023 og skal besøke 50 kommuner fra Trøndelag i sør til Finnmark i nord. 

SSHF har fått i oppgave av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å drive forskning på samisk helse og levekår i Norge, og HOD gir grunnfinansiering til senteret. Imidlertid er mange av prosjektene finansiert av eksterne midler. 

 

Kollasj: stetoskop, hornsølje, doudji

 

Historikk

Senter for samisk helseforskning (SSHF) ble startet opp januar 2001 som følge av manglende kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen i Norge. En NOU fra 1995:6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge, viste at det var behov for mer kunnskap og forskning om helse og levekår til samer. Etter initiativ fra Sosial- og helsedepartementet ble det i 1998 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede behovet for et senter for etnisk medisin i Norge. Året etter var utredningen ferdig og der ble det foreslått at det skulle opprettes en avdeling ved Universitetet i Tromsø, og at denne skulle hete Samisk helseforskning, Sámi dearvvašvuođadutkan. 

Ansatte