Innovativ bruk av velferdsteknologi og visualisering i barnevern og sosialt arbeid


Hovedmålet er å produsere ny forskning på fornyelse og samarbeidsmetoder og overføring av kompetanse mellom aktører ved bruk av velferdsteknologi, visualisering, brukerdrevet innovasjon og endringsledelse.

Prosjektet vil studere hvordan velferdsteknologi og visualisering fungerer og kan anvendes i praksis. Prosjektet vil også undersøke hvordan sosialfaglig arbeid kan legge til rette for aktiv brukermedvirkning, ved at teknologien kan bidra til å løse utfordringer for brukerne. Arbeidspraksiser og uttesting vil skje ved innovativ bruk av Smarthus og ViA-senteret og i samarbeid med de ansatte der.

Smarthus er en visningsarena innredet som en bolig, med ulike typer velferdsteknologi og hjelpemidler som kan implementeres i egne hjem eller i ulike deler i helse og omsorg. Smarthus viser aktuelle brukergrupper ulike velferdsteknologiske løsninger for trygghet, sikkerhet og egen mestring. Alta kommune har én ansatt som drifter dette senteret. ViA er som det første visualiseringssenter i Norge nyskapende og unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. IVT har én ansatt som drifter dette senteret. Smarthus og ViA-senteret er med sin plassering nær hverandre på campus Alta helt unik. Kombinasjonen av disse to sentrene gir en fantastisk mulighet for å lage innovative øvings/praksis-scenarioer styrt fra VIA og utført i Smarthus. Øvrig feltarbeid vil skje ved ulike arbeidsområder innen sosialfag i kommuner. Resultatene av hvordan vi i årene fremover ønsker at samfunnet skal forvaltes for å møte vårt økende behov for deling av kunnskap og kompetanse om bruk av velferdsteknologi og visualisering innen sosialt arbeid, helse- og omsorg vil publiseres i kanaler og internasjonale tidsskrifter innenfor dette fagområdet.

Prosjektet er forankret og ledes av medlemmer i forskningsgruppen Samproduksjon og samarbeid innen barnevern og sosialt arbeid (Sampro)[1]. Forskningsgruppen har en sterk felles forskningsinteresse for velferdsteknologi, fleksibilisering og bruk av ulike typer teknologi knyttet til sosialt arbeid og helse/omsorgs tjenestene. Sampro har sterkt fokus på barnevern og sosialfaglig praksis der teknologi introduseres både fysisk i form av løsninger og visuelt (3D), og der dette kan betegnes som en sosialteknisk praksis. Sosialteknisk praksis vil som faglig praksis hente elementer fra sosialpedagogikk, som en underkategori for sosialfaglig arbeid[2]. Dette bidrar og til tverrfaglig forskning[3]. Forskningsgruppen har et utstakt samarbeid med det nordiske forsknings-nettverket[4], men og med nasjonale og internasjonale miljø.

Prosjektet er i tråd med nasjonalt velferdsteknologiprogram som er vedtatt videreført i perioden 2022-2024, der barn og unge er et stort satsingsområde for regjeringen og KS[5]. Kompetanse er nødvendig i introduksjon av velferdsteknologi i barnevern og sosialt arbeid. Systematisk utdanning og kompetanseutvikling av sosialarbeidere som arbeider med introduksjon av teknologi for brukere etterlyses og fremheves som nødvendig fremmende faktor (Wigfield et.al.,2013)[6]. Videre er velferdsteknologi et innovativt emne innen den nasjonale forskerskolen; Norwegian Research School of Social Work and Child Welfare (NORWEL).

[1] SAMPRO | UiT

[2] Madsen, B. (2005) Socialpædagogik. Socialpædagogisk Bibliotek Hans Retizel

[3] O.P.Askheim, I.M Lid, S.Østensjø (2019), Samproduksjon i forskning, hva er det, og hva innebærer det? DOI: 10.18261/9788215031675-2019-02

[4] The Nordic Health and Welfare Technology (HWT) network

[5] Meld. St. 25 (2020–2021) - regjeringen.no

[6] Wigfield, A., Wright, K., Burtney, E., & Buddery, D. (2013). Assisted Living Technology in social care: workforce development implications. Journal of Assistive Technologies, 7(4), 204-218. doi:10.1108/JAT-01-2013-0001