Arbeidsinkludering, innovasjon og læring i NAV (ALIN) Arbeidspakke 5: Innovasjon, læring og bruk av teknologi i NAV.


Forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN), består av i alt 5 arbeidspakker og fokuserer på myndiggjøring og arbeidsinkludering. Prosjektet ledes av professor Mai Camilla Munkejord fra UiT/Uni Research Fra venstre: Kontorsjef Ingvar Hauge (Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS), UiT Alta), Instituttleder Nina Hermansen (IBS, UiT Alta), dosent Jan Erik Henriksen (IBS, UiT Alta), førsteamanuensis Gunn Elin Fedreheim (Institutt for vernepleie, UiT Harstad), førstelektor Aina Aune Kane (IBS, UiT Tromsø), førstekonsulent Marita Andreassen (UiT Alta), førsteamanuensis Walter Schönfelder (IBS, UiT Tromsø), førsteamanuensis Synnøve Thomassen Andersen (IBS, UiT Alta), professor Mai Camilla Munkejord (UiT/Uni Research) Forskningsprosjektet ALIN ble satt i gang våren 2017 og er finansiert med en kombinasjon av såkornsmidler fra NAV, egne midler fra UiT, og FoU-midler fra NAV. I de fem arbeidspakkene deltar over 20 forskere fra forskjellige institutter og miljøer ved UiT, samt ph.d. og master-studenter. Medforsker-aspektet har vært sentralt, og man har forsket sammen med 7 ulike NAV-kontor i Troms og Finnmark, og man har samarbeidet tett med fylkes-/region-nivået i NAV Troms og Finnmark. Det ble avholdt Midtveisseminar i Alta 11.-12. februar 2019 med til sammen ca. 70 deltakere hvorav halvparten var fra NAV. Seminaret fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og fremstod som en milepæl både for ALIN-prosjektet, og for samarbeidet mellom UiT og NAV som helhet. ALIN-prosjektet vil produsere tre doktorgrader, seks masteroppgaver, flere forskningsrapporter og vitenskapelige artikler, samt populærvitenskapelig formidling i form av seminarer, kronikker og podkaster. Vi vil legge ut lenke på nettsiden vår etter hvert som disse blir publisert. Prosjektet skal også gi ut en antologi på 17 kapitler. Antologien vil ha fokus på medforskning som arbeidsform, og har temaer som "hvordan lykkes med arbeidsinkludering?" og "NAV som lærende organisasjon". ALINs sluttkonferanse blir arrangert som en digital fagdag 4. juni 2020.

https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=567842&sub_id=567847

Arbeidspakke 5: Innovasjon, læring og bruk av teknologi i NAV, - vil drive følgeforskning på deler av den endringsprosessen knyttet til innføring av digitale løsninger som implementeres i NAV. Forskningen vil spesielt studere arbeidet med bruk av digitale løsninger ved NAV kontor for å evaluere oppfølging av brukere tilknyttet NAV kontoret i arbeidsrettet oppfølging.

Følgeforskningen vil studere både saksbehandleres praksiser, samt ansattes, brukeres og arbeidsgiveres erfaringer. Forskningsspørsmålet er utforsket gjennom tre underspørsmål:

  • Hva har NAV gjort? Beskrivelse av de viktigste aktivitetene og hendelsene ved innføring av digitale løsninger ved arbeidsrettet oppfølging og evt. styrende verdier/ teorier.
  • Har innføring av digitale løsninger substansielle virkninger? Beskrivelse av eventuell avklart arbeidssituasjon for brukerne i form av arbeid, inntekt og oppfølging?
  • Har de digitale løsningene strukturelle virkninger? Beskrivelse av på hvilken måte de ulike digitale løsningene har hatt betydning for samarbeidsforhold mellom aktørene, for eksempel etablering av nye arbeidspraksiser, rutiner, møtestrukturer, arbeidsfordeling, brukermedvirkning?

 Målet er økt kunnskap som kan brukes som modell for bedre samarbeid ved utviklingen av mer individuelt tilpassede digitale tjenester.

 Målet er økt kunnskap som kan brukes som modell for bedre samarbeid ved utviklingen av mer individuelt tilpassede digitale tjenester.

Forskning knyttes til to pilotkontorer.

NSD godkjenningsnr. 54615Finansiering:

NAV og UiT