Informasjonsskriv og spørreskjema


Siden er under utvikling.

På denne siden ønsker vi å beskrive hvordan "Kvinner og kreft" sine utsendelser av spørreskjemaer ble gjort. Vi presenterer hvordan deltakerne ble rekruttert og hvordan de fikk gjentatte spørreskjemaer. Spørreskjemaene og informasjonen som ble sendt sammen med dem er også presentert.

Foto: Marius Fiskum

Undersøkelsens generelle struktur

De viktigste dataene til befolkningsundersøkelsen "Kvinner og kreft" består av informasjon fra spørreskjema besvart av norske kvinner som var mellom 30-70 da de ble rekruttert til undersøkelsen mellom 1991-2005. Rekruteringen skjedde puljevis i årene fra 1991-2005. 

Det er til sammen sendt ut spørreskjemaer i 49 omganger, disse kalles serier. Serie 1 var det første spørreskjemaet, sammen med informasjonsskrivet, som ble sendt ut i 1991, mens serie 49 var det fjerde spørreskjemaet som noen av deltakerne fikk i 2017. Spørreskjemaene varierer mellom 2, 4, 6 og 8 sider. Informasjonen deltakerne har gitt varierer også noe. På denne siden ønsker vi å vise hvilke spørreskjemaer deltakerne har svart på. I tabellene under har vi tatt utgangspunkt i når deltakerne fikk det første skjemaet og videre gruppert like spørreskjemaer og informasjonsskriv.

Her finner du en visuell fremstilling av utsendelsene.

Spørreskjemaene og informasjonsbrevene som ble sendt sammen med dem er tilgjengelig på denne siden.

Hvis du er deltaker i "Kvinner og kreft" og husker ditt serienummer (nummeret som sto øverst på spørreskjemaet) kan du se i tabellen nederst for å finn hvilke spørreskjemaer du svarte på. Hvis du ikke har serienummeret tilgjengelig kan du ta kontakt med "Kvinner og kreft".

En tilfeldig valgt gruppe kvinner i Norge, født mellom 1927 og 1965, ble invitert til å delta i studien "Kvinner og kreft" (tidligere kjent som "Kvinner, livsstil og helse"). Deltakerne besvarte det første spørreskjemaet enten i 1991-92, 1995-97 eller 2003-05.

Spørsmålene i "Kvinner og kreft" omhandler endringer i livsstil over tid. For å innhente informasjon om slike endringer, mottok deltakerne som deltok i 1991-92, 1995-97 og 2003-2005 et oppfølgingsskjema etter 4-6 år. Noen av spørsmålene i oppfølgingsskjemaet overlappet med spørsmålene i det første skjemaet.

For å registrere endringene over lengre tid ble det sendt ut et tredje spørreskjema. Deltakerne som hadde svart på et spørreskjema i 1991-92, 1995-97 og 2003-2005 og som hadde fått en oppfølging i 1998-2002 eller 2014, fikk et oppfølgingsskjema i 2001-2005 eller 2010.

I 2017 ble det foreløpig siste spørreskjemaet sendt ut. I "Kvinner og kreft" er det derfor fire repeterte målinger på X antall deltakere.

Beskrivelse av utvalgene

De aller første skjemaene ble sendt ut i 1991 -92. Over to år ble det sendt ut skjemaer i ti omganger (serier 1-10). Deltakerne fikk oppfølgingsskjemaer i 1998, 2004-05 og et siste skjema i 2017. Det andre skjemaet ble sendt ut i fem omganger (serier 25-29), mens det tredje ble sendt ut i tre omganger (serie 38, 39, 42). I 2017 ble det sendt et fjerde skjema til deltakerne. Disse hadde tidligere svart på spørreskjema i utsendelse 1: serie 1-10, utsendelse 2: 25-29 og utsendelse 3: 39-39, 42.

"Kvinner og kreft" samarbeider med "International Agency for Research on Cancer" (IARC), som er WHO og FNs organisasjon mot kreft med hovedkontor i Lyon, Frankrike. IARC utfører og koordinerer både laboratorie- og epidemiologisk global forskning for å bekjempe kreft. Samarbeidet "Kvinner og kreft" er en del av kalles The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition og forkortes EPIC. Her er informasjon fra 37 200 deltakere i "Kvinner og kreft" sendt til IARC. Disse refereres til som den norske EPIC-kohorten. Data til EPIC-studien er hentet fra serie 28 og 29 med oppfølgingsdata fra serie 39 og 42.

Førstegangsutsendelse
1991-92 
Andregangsutsendelse
1998
Tredjegangsutsendelse
2004 -05
Fjerdegangsutsendelse
2017
informasjonsskriv  spørreskjema
informasjonsskriv
spørreskjema
informasjonsskriv
spørreskjema
informasjonsskriv
spørreskjema
serie 1-4  serie 1-4  serie 25 og 27 serie 25 og 27 serie 38-39, 42 serie 38-39, 42  serie 49 serie 49 
serie 5 serie 5  serie 26 serie 26         
serie 6 serie 6  serie 28-29 serie 28-29        
serie 7 serie 7             
serie 8 serie 8             
serie 9 serie 9            
serie 10 serie 10            

I 1995 fikk "Kvinner og kreft" finansiering til en ny runde med datainnsamling. I 1996-97 ble det sendt 12 omganger med spørreskjema til nye kvinner (serie 11-16, 19-24). I 2002 ble det sendt ut et oppfølgingsskjema til disse kvinnene i to omganger (serie 32 og 33). Kvinnene som hadde svart i serie 32 fikk et tredje skjema i 2010 (serie 46).

Førstegangsutsendelse
1995 -96
Andregangsutsendelse
2002
Tredjegangsutsendelse
2004 -05
informasjonsskriv spørreskjema informasjonsskriv spørreskjema informasjonsskriv spørreskjema
serie 11 serie 11 serie 32-33 serie 32-33 serie 46 serie 46
serie 12-13 serie 12-13        
serie 14-15 serie 14-15        
serie 16 serie 16        
serie 19-21 serie 19-21        
serie 22-23 serie 22-23        
serie 24 serie 24        

For å registrere endringene over lengre tid ble det sendt ut et tredje spørreskjema. Deltakerne som hadde svart på et spørreskjema i 1991-92, 1995-97 og 2003-2005 og som hadde fått en oppfølging i 1998-2002 eller 2014, fikk et oppfølgingsskjema i 2001-2005 eller 2010.

Førstegangsutsendelse
1991 
Andregangsutsendelse
1998
Tredjegangsutsendelse
2004 -05
informasjonsskriv spørreskjema informasjonsskriv  spørreskjema informasjonsskriv spørreskjema
serie 17 serie 17 serie 30 serie 30 serie 37 serie 37
serie 18 serie 18        

I 2003 startet en ny runde med innsamling fra nye deltakere. Det ble sendt ut spørreskjemaer i to runder (serie 35 og 36). Deltakerne fikk et oppfølgingsskjema i 2011 eller 2014 (serie 47 og 48).

Førstegangsutsendelse
2003 -04
Andregangsutsendelse
2011 og 2014
informasjonsskriv  spørreskjema informasjonsskriv  spørreskjema 
serie 35-36 serie 35-36 serie 47-48 serie 47-48

De siste deltakerne som ble innrullert i "Kvinner og kreft" mottok skjema i 2005-07. Disse ble sendt ut i fem omganger (serie 40-41, 43-45), og kvinnene mottok kun ett skjema.

Førstegangsutsendelse
2005 -07

informasjonsskriv spørreskjema
serie 40-41, 43-45 serie 40-41, 43-45

Her vil det komme en tabell som forklare hvilke serienumre som har svart på hvilke skjemaer.