DOGA


Developing good ocean governance of the Arctic in times of unpredictable and rapid changes (DOGA)

Klimaendringene skjer raskt og påvirker miljøet i de arktiske havområder mer enn i andre havområder. Dette åpner opp for ny og mer intensiv menneskelig aktivitet, noe som innebærer at de nordlige havområdene er under ytterligere press. Målet med prosjektet er å undersøke i hvilken grad dagens regelverk kan sikre en bærekraftig utvikling av de arktiske havområdene. Som en del av dette, vil vi undersøke hvordan en økosystembasert havforvaltning, kan gjennomføres innenfor gjeldende regelverk. Økosystembasert forvaltning er pekt på som en sentral strategi for å sikre en bærekraftig forvaltning og "good ocean governance". Rettssystemet har en avgjørende rolle i en god havforvaltning. Økosystembasert forvaltning bygger på en kunnskapsbasert forvaltning som åpner for en føre-var tilnærming og kan tilpasse seg ny innsikt i økosystemer og hvordan de påvirkes. En økosystembasert forvaltning krever at miljøhensyn er integrert i beslutningsprosessene, både innenfor ulike sektorer som fiskeri og skipsfart, og gjennom virkemidler på tvers av sektorene. For at en slik forvaltning skal være effektiv, må den også gjennomføres på tvers av grensene for nasjonal jurisdiksjon og gjennom samarbeid med andre stater. Retten har som mål å være stabiliserende og gi klare og forutsigbare rammer for næringslivet og andre. En økosystembasert forvaltning, som er kunnskapsbasert og som kan tilpasse seg ny kunnskap og endringer, kan derfor være utfordrende å gjennomføre innenfor de rettslige rammene. Dette er temaet for prosjektet.

Utgangspunktet for undersøkelsene er norsk politikk og regelverk. Men den praktiske gjennomføringen av en økosystembasert forvaltning i Norge blir også analysert i en regional kontekst, hvor samarbeidet mellom statene i Arktis blir belyst. Prosjektet inneholder også komparative analyser av økosystembasert havforvaltning i Canada. Prosjektet er et juridisk prosjekt, som i hovedsak bli besvart spørsmålene gjennom rettsvitenskapelige metoder.

Støtte fra: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/316021Members:

Alf Håkon Hoel