HelseIntro – et tverrfaglig samarbeidsprosjekt om Introduksjonsprogrammet for flyktninger


HelseIntro – et tverrfaglig samarbeidsprosjekt om Introduksjonsprogrammet for flyktninger

I NFR- prosjektet HelseIntro jobber forskere, ansatte i de nordnorske kommunene Harstad, Senja, Sør-Varanger og flyktninger sammen for å forstå hvorfor flyktninger med helseutfordringer ofte har utfordringer med å fullføre introduksjonsprogrammet. Prosjektet har som mål å finne løsninger for de utfordringene flyktninger måtte ha.

Introduksjonsprogrammet er regjeringens viktigste tiltak for å integrere flyktninger i arbeidslivet og samfunnet, men programmet virker ikke like godt for alle. Flyktninger med komplekse utfordringer og helseproblemer ser ut til å falle fra, eller er arbeidsledige, etter programmet. Dette gjelder også ofte kvinner. Dette prosjektet skal undersøke hvilke helseplager som er mest problematisk å ha i forhold til målet om å kvalifisere seg til arbeidsmarkedet ila programtiden (2år). Prosjektet vil også belyse hvorfor det er vanskelig å tilpasse programmet til behovene flyktninger med helseplager har, og hvordan flyktninger selv opplever å bli involvert i beslutninger angående programtilpasninger. Vi ønsker å få en bedre forståelse av situasjonen flyktningfamilier (der en eller flere har helseplager) har når de er ny i Norge. De må balansere hverdagslige utfordringer med kulturelle tilpasninger og deltakelse i introduksjonsprogrammet, og deres erfaringer utgjør viktig kunnskap. Prosjektet skal også gjennomføre dialogseminarer i de overnevnte kommuner for å utvikle ideer og verktøy kommunene kan ta med seg i arbeidet med flyktninger med helseutfordringer.
Prosjektet har et spesielt fokus på kvinnelige flyktningers situasjon.

Prosjektleder er førsteamanuensis Johanna Laue (UiT Institutt for samfunnsmedisin). Øvrige forskere i prosjektet er forsker Sindre Myhr (NORCE), forsker Hanne Cecilie Kavli (Fafo), universitetslektor Tina Hansen (UiT Institutt for barnevern og sosialt arbeid), professor Bjørn-Eirik Johnsen (UiT Institutt for vernepleie), førsteamanuensis Rita Sørly (UiT Institutt for barnevern og sosialt arbeid), førsteamanuensis Vår Mathisen (UiT Institutt for helse og omsorg) og postdoktor Gunn Elin Fedreheim (UiT Barentsinstituttet).Medlemmer:

Rita Sørly


Finansiering:

Prosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd.