Back 2 School: En multisenter pilot studie


Prosjektets nettside

Pilot studien er samarbeidsprosjekt mellom forskere ved UiT Norges Arktiske Universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, NTNU og alle Regionssentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP Sør Øst/RKBU Vest, Midt og Nord). UiT Norges Arktiske Universitet – Institutt for psykologi ved Toril Sørheim Nilsen (Nasjonal prosjektleder), UiT Norges Arktiske Universitet - RKBU Nord ved Frode Adolfsen, Marte Rye og  Henriette Kyrrestad, NTNU -RKBU Midt ved Jo Magne Ingul (nest-prosjektleder), Kari Walmsness, og Elisabeth Valmyr Bania, RBUP Sør Øst ved Simon Peter Neumer, Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet ved Bente Storm Mowatt Haugland, NORCE/RKBU Vest ved Kristin Gärtner Askeland, Universitetet I Stavanger - Læringsmiljøsenteret ved Trude Havik. Pilot studien er utviklet i samarbeid med prosjektleder for den danske B2S studien, Professor Mikael Thastum ved Universitetet i Aarhus.

 

Evaluering av Back 2 School programmet i kommunale tjenester: En multisenter pilot studie.

Problematisk skolefravær er en stor utfordring for mange unge, deres foreldre, skoler og hjelpetjenester. Konsekvensene av langvarig fravær er store. Erfaring og forskning tyder på at intervensjoner må foregå på ulike arena for å ha effekt. Back2School (B2S) programmet er utviklet i Danmark og programmet er prøvd ut der i en større randomisert kontrollert studie. Gjennom fokus på barnet, familien og skolen er formålet med B2S å hjelpe den unge i gang på skolen og å øke trivsel med å gå på skolen. Formålet med den norske pilotstudien er å undersøke om B2S oppleves å være nyttig for barn og unge som strever med høyt skolefravær og deres familier, og vi ønsker å samle erfaringer om hvordan B2S lar seg implementere som et hjelpetiltak i førstelinjetjenesten i Norge. I pilotstudien ønsker vi også å undersøke hvordan gjennomføringen av tiltaket bør tilpasses og eventuelt videreutvikles for å best passe norske forhold. Et annet overordnet mål er å benytte kunnskap fra pilotprosjektet til å utvikle og søke finansiering av en større intervensjonsstudie i Norge for denne gruppen. Metode: 14 barn og ungdom, deres foreldre og skolen, får i løpet av skoleåret 2022-2023 tilbud om hjelpetiltak med B2S programmet av et team av fagpersoner i deres kommune. Åtte norske kommuner fra hele landet deltar. Team bestående av tre fagpersoner fra hver kommune har fått opplæring og veiledning i programmet. Pilot studien følger en mixed – method tilnærming, der både kvantitative mål fra spørreskjema og kvalitative data fra intervju med deltakere innhentes. Informasjon om skolefravær innhentes ved at både lærer, barn/ungdom og forelder registrerer fravær. Gjennom kvalitative intervju undersøkes erfaringer med B2S programmet med barn/ungdom, foreldre, lærere og fagpersoner i kommunene.Medlemmer:

Toril Sørheim Nilsen (Principal investigator)


Finansiering:

Pilotprosjektet har ikke ekstern finansiering, men er støttet av de nevnte forskningsinstitusjoner.

Prosjektgruppen har imidlertid levert en søknad til Norges forskningsråd i november 2023.

Tittel på prosjekt:
Preventing marginalization in vulnerable youth. Optimizing and implementing a collaborative school attendance intervention
 
NFR-Program: Collaborative and Knowledge-building Project Collaborative Project

Prosjektleder (PI): Jo Magne Ingul, NTNU.

Det planlagte prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom forskere ved de fire Regionssentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP Sør Øst/RKBU Vest, Midt og Nord), NTNU, UiT Norges Arktiske Universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, to norske kommuner (Stjørdal og Bjørnafjord), og brukerrepresentanter.

NTNU -RKBU Midt ved Jo Magne Ingul (Prosjektleder), Kari Walmsness, og Elisabeth Valmyr Bania

UiT Norges Arktiske Universitet – Institutt for psykologi ved Toril Sørheim Nilsen (Co- prosjektleder), UiT Norges Arktiske Universitet - RKBU Nord ved Frode Adolfsen, Marte Rye og Henriette Kyrrestad. RBUP Sør Øst ved Simon Peter Neumer.

NORCE/RKBU Vest ved Kristin Gärtner Askeland.

Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet ved Bente Storm Mowatt Haugland,

Universitetet I Stavanger - Læringsmiljøsenteret ved Trude Havik.

Internasjonal samarbeidspartner: Prosjektleder for den danske B2S studien, Professor Mikael Thastum ved Universitetet i Aarhus.