Fysisk aktivitet og depresjon hos ungdom. Fit Futures studien


Blant voksne foreligger det god indikasjon på at fysisk aktivitet kan forebygge angst og depresjon, mens evidensgrunnlaget er langt tynnere for ungdom. Det finnes langt færre studier på den forebyggende effekten av fysisk aktivitet blant ungdom, og resultatene er blandet – enkelte studier finner en sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse, mens andre ikke gjør det.  

 

Videre har de fleste studier benyttet selv-rapporterte data på fysisk aktivitet, med lav validitet. I dette prosjektet vil vi undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og angst og depresjon hos ungdom ved bruk av data fra Fit Futures 1 og 2. Fit Futures 1 ble samlet inn i 2010-11 og Fit Futures 2 i 2012-13 blant utvalgte videregående skoler i Tromsø og Balsfjord kommune. 685 elever deltok i begge undersøkelsene. Fysisk aktivitet ble målt ved hjelp av akselerometer, som gir mer valide data enn selv-rapportert fysisk aktivitet. Angst og depresjon ble målt ved selvrapportert spørreskjema. 

Ida Marie Opdal forsvarte PhD-avhandlingen "Physical activity and mental distress among adolescents" basert på data fra dette prosjektet i 2020.

Kamilla Rognmo vil skrive to artikler basert på data fra prosjektet.

Samarbeidspartnere: Kjersti Rønningen Lillevoll, Anne Sofie Furberg, Christopher Sivert Nielsen, Bjørn Helge Handegård, Bente Morseth, Helga Ask, Wendy Nilsen, og Simon Rosenbaum.

Prosjekt periode: 2017-2024Medlemmer:

Kamilla Rognmo
Kjersti Lillevoll


Finansiering:

Helse Nord RHF