FIT i arbeid med barn og unge i psykiske helsetjenester


Linda Svorken sitt PhD-prosjekt

Samarbeidspartnere: Børge Mathiassen, UNN

Et samarbeidsprosjekt med Universitetssykehuset i Nord-Norge

Feedback Informed Treatment (FIT) for barn og ungdom med psykiske helseplager. En Mixed Methods studie av validitet og erfaringer med bruk av systematiske tilbakemeldingsverktøy i psykisk helsevern og kommunalt lavterskelteam for barn og unge.

Systematisk bruk av tilbakemeldingsverktøy gir pasientene mulighet til å si noe om egen endring og egen opplevelse av den terapeutiske alliansen, som man vet er en viktig prediktor for positiv behandlingseffekt (Norcross & Lambert, 2011; Orlinsky, Rønnestad, & Willutzki, 2004). Systematisk bruk av tilbakemelding i behandling omtales som Routine Outcome Measures (ROM). Det finnes mange ulike ROM-verktøy, men denne studien fokuserer spesifikt på tilbakemeldingsverktøyene i Feedback Informed Treatement (FIT; Miller, Duncan, Sorrell, & Brown, 2005), the Outcome Rating Scale (ORS; Miller et al., 2003) og the Session Rating Scale (SRS; Duncan et al., 2003). Begge verktøyene kommer i barne- og voksenversjoner. Mesteparten av forskningen på FIT er gjort med voksne, svært få studier finnes på barnepopulasjonen. Denne studien fyller derfor et kunnskapshull.

Overordnet formål med studien er å få mer kunnskap om den kliniske bruken og nytteverdien til FIT for barn og ungdom. Er det samsvar mellom barn og unges utfylling av the Outcome Rating Scale (ORS)/The Children´s Outcome Rating Scale (CSRS) og andre validerte mål på psykisk helse og fungering som brukes i BUP og Lavterskelteamet? Klarer man å oppnå en mer individuelt tilpasset behandling ved bruk av FIT, hva tenker barn og unge om dette?

 Forskningsspørsmål:

  1. Kvantitativ studie: Er The Outcome Rating Scale (ORS)/The Children´s Outcome Rating Scale (CORS) et valid mål på psykososial fungering hos norske barn og unge i alderen 6 – 18 år og egner ORS/CORS seg til å skille mellom et klinisk og et ikke-klinisk utvalg i samme aldersgruppe?
  2. Kvalitativ studie: Hvilke erfaringer har barn (6 – 12 år) og ungdom (13 – 18 år) med å ha brukt FIT (ORS/CORS og SRS/CSRS) i behandlingsforløp i BUP? Individuelle intervjuer med barn i alderen 6- 12 år.Medlemmer:

Toril Sørheim Nilsen (Principal investigator)
Linda Svorken
Geir Fagerjord Lorem


Finansiering:

Denne studien er støttet av "Nasjonalt program for integrert klinisk spesialist og PhD-utdanning for psykologer" i Norge. Dette programmet er et samarbeid mellom Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Trondheim), de regionale helseforetakene og Psykologforeningen. Programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.