From student to professional – mastering the necessary non-technical skills? Assessment tools and effects of multi-professional simulation training


Medisinstudenter skal beherske rollen som selvstendige behandlere og forventes å være teamledere umiddelbart etter endt studium. Gode ikke-tekniske ferdigheter som situasjonsbevissthet, beslutningstaking, lederskap og rolleforståelse i teamarbeid er viktige i denne sammenheng.

De fleste universitet gir begrenset trening i tverrfaglig simulering og ikke-tekniske ferdigheter. Medisinerstudenter som regionaliseres til Finnmark vil gjennomgå ekstensiv simulering for å trene studentene til rollen som teamleder og i ikke-tekniske ferdigheter. Det finnes ikke verktøy for å vurdere ikke-tekniske ferdigheter hos studenter, men tilsvarende verktøy finnes for andre helsefaglige yrkesgrupper (leger, sykepleiere). Dette prosjekt skal 1) utvikle et skåringsverktøy, 2) validere det, 3) sammenligne utviklingen hos studenter med studiested Finnmark på 5. og 6. år med samtidige studenter med studiested Bodø og Tromsø, og 3) sammenligne studenter med studiested Finnmark med seg selv som egne kontroller på hhv. 5 og 6. studieår.Medlemmer:

Torben Wisborg (Principal investigator)
Katrine Prydz


Finansiering:

Ph.d.prosjektet er finansiert av Helse Nord med tildeling av stipendiatlønn 100% i 3 år, men gjennomføres som 50% over 6 år.