ROMFREM


Prosjektet er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, Kirkens bymisjon og representanter fra Romano Kher. Hensikten er å undersøke hvordan kultur og språksenteret Romano Kher kan bidra til kunnskapsøking og kunnskapsspredning som fremmer romske barn og familiers sosiokulturelle levekår, legge til rette for at romske barn og unge under barnevernets omsorg kan opprettholde kontakt med det romske miljøet og utvikle en trygg romsk identitet. Prosjektet er et innovasjonsprosjekt og bruker et deltakende forskningsdesign, hvor deltakere fra det romske miljøet deltar i alle faser av prosjektet.  


Prosjektet er et samarbeid med Mariann Bellika Hansen (RKBU, Helsefak), Romao kher og Kirkens bymisjon.Medlemmer:

Merete Saus (Principal investigator)


Finansiering:

Prosjektet et finansiert av Bufdir