Collaboration during the day care years in pediatric physical therapy


Image caption

Formålet med studien er å skape ny kunnskap som kan bidra til å bedre familiesentrerte fysioterapitjenester i kommunene. I prosjektet ønsker vi å undersøke samarbeidet mellom fysioterapeuter, yrkesaktive foreldre og barnehagens personell i barnehageårene. Vi vil identifisere muligheter og barrierer for samarbeid og utforske løsninger for å overkomme barrierene som en del av forskningsprosessen. Med denne systematiserte kunnskapen kan vi utvikle nye løsninger for hvordan fysioterapeuter, yrkesaktive foreldre og barnehagepersonell kan skape gode samhandlingsprosesser basert på felles beslutningstaking, mål og prioriteringer for barnet. Vårt overordnede forskningsspørsmål er: Hvordan kan fysioterapeuter, foreldre og barnehagepersonell utveksle informasjon og lære av hverandre i sitt samarbeid for å fremme barnets motoriske utvikling i barnehageårene?

Rekruttering av deltakere til studien foregår løpende fra september 2023. Dersom du er fysioterapeut og jobber med barn og familier som passer inn i denne studien må du gjerne ta kontakt med PhD-student Ida for å få vite mer om prosjektet: Yksnøy, Ida Helene Tranvåg | UiT

English version

Our overarching goal in this study is to develop new knowledge that will improve the delivery of family centered physical therapy services in the municipalities. We want to explore the collaborative work between parents, physical therapists and day care personnel during the day care years. We will identify facilitators and barriers of collaboration and explore solutions to overcome these barriers as part of the research process. By this, we can develop new solutions for how PTs, working parents and day care personnel can continue to build a partnership based on shared decision making, goals and priorities for the child.  The overall research question is: How can physical therapists, parents and day care personell exchange information and learn from each other in their collaborative work to promote the child’s motor development during the day care years? 

Recruitment of participants is running from September 2023 onwards. If you are a pediatric physical therapist in Norway and work with children and families that fit the scope of the study please contact Ida to learn more about the project and your potential participation in it: Yksnøy, Ida Helene Tranvåg | UiT

Rannei Sæther, Associate Professor at Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare is co-supervisor in the project. Members:

Ragnhild Barclay Håkstad (Principal investigator)
Gunn Kristin Øberg
Ida Helene Yksnøy


Financial/grant information:

Fysiofondet