Domstolskontroll med kommunal arealplanlegging


Eivind Elvestad skriver doktorgradsavhandling om domstolskontroll med kommunal arealplanlegging. På denne siden kan du følge med på prosjektet etterhvert som det utvikler seg. Vi har stilt Elvestad noen spørsmål om bakgrunnen for prosjektet.

Hva gjorde du før du begynte som stipendiat? 

Jeg startet arbeidskarrieren som advokatfullmektig i Kirkenes i to år, før jeg jobbet i to år som lektor på Universitetet. Deretter jobbet jeg i syv år som rådgiver/seniorrådgiver hos Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) før jeg begynte her.

 Hva er tittelen på avhandlingen din, og hva handler den om? 

Domstolskontroll med kommunal arealplanlegging. Den handler om hvor langt domstolene går, og hvor langt de burde gå i å prøve de vurderingene som ligger til grunn for kommunale planvedtak.

Hvorfor valgte du å forske på dette? 

Bakgrunnen er at jeg jobbet med kommunal arealplanlegging hos Fylkesmannen i syv år, hvor jeg fikk ideen til prosjektet.

Hvorfor bør dette forskes på? 

Kommunal arealplanlegging bygger på politiske og planfaglige vurderinger, hvor det forventes at domstolene vil være tilbakeholdne med å overprøve de kommunalt folkevalgtes vurderinger. Samtidig har arealplanleggingen store umiddelbare rettslige og faktiske virkninger for de som berøres direkte av planene, berørte tredjepersoner som naboer mm. Samt for fellesskapsinteresser som miljø og rekreasjon. Derfor er det utvilsomt behov for kontroll med planene fra en uavhengig instans. Spørsmålet er hvordan domstolene bør avveie disse hensynene for og imot domstolsprøving, når de skal vurdere hvilke av planmyndighetens vurderinger de skal overprøve