Styreleders oppgaver og erstatningsansvar i aksje- og allmennaksjeselskap


Kristine Alteren skriver doktorgradsavhandling om styreleders oppgaver og erstatningsansvar i aksje- og allmennaksjeselskap. På denne siden kan du følge med på prosjektet etterhvert som det utvikler seg. Vi har stilt Hauglid noen spørsmål om bakgrunnen for prosjektet. 

Hva gjorde du før du begynte som stipendiat?

Før jeg startet som stipendiat, arbeidet jeg som advokatfullmektig og advokat på tromsøkontoret til SANDS. Der arbeidet jeg mest med arbeidsrett og konkursrett, men også andre forretningsjuridiske rettsområder, som selskapsrett. 

Hva er tittelen på avhandlingen din, og hva handler den om?

Tittelen på avhandlingen er «Styreleders oppgaver og erstatningsansvar i aksje- og allmennaksjeselskap». Avhandlingen er dermed dels aksjeselskapsrettslig og dels erstatningsrettslig. 

Når det kommer til styrelederens oppgaver i aksje- og allmennaksjeselskap, er det slik at styrelederen er tillagt noen oppgaver i aksje- og allmennaksjeloven, som ikke er tillagt de alminnelige styremedlemmene. Oppgavene knytter seg først og fremst til styrets saksbehandling. Jeg skal undersøke hva som er det nærmere innholdet i disse oppgavene, herunder hvilke plikter og hvilken kompetanse som kan utledes av oppgavene. I tillegg har styrelederen i praksis ofte flere oppgaver enn de som kan utledes av aksjelovene, og betydningen av disse behandles også. Styrelederens oppgaver undersøkes først og fremst i en erstatningsrettslig kontekst. 

Styrelederens erstatningsansvar er personlig og individuelt. Ansvarsgrunnlaget fremgår av asl./asal. § 17-1 (1), og er en kodifisering av culpanormen på aksjelovgivningens område. Det er kun vilkåret om ansvarsgrunnlag som behandles. Jeg undersøker om, og eventuelt på hvilken måte, styrelederens oppgaver og rolle påvirker kravene til forsvarlig opptreden. Spørsmålet søkes belyst gjennom ulike ansvarssituasjoner. 

Hvorfor valgte du å forske på dette?

Jeg fattet interesse for styreansvar da jeg tok selskapsrett som spesialfag ved UiT. Jeg skrev liten masteroppgave om styreleders erstatningsansvar i aksjeselskap, og fikk på denne måten skrapt i overflaten på tematikken. Dette ga mersmak for videre forskning, og jeg bestemte meg derfor for å søke på stilling som stipendiat med styrelederansvar som forskningsprosjekt.

Hvorfor bør dette forskes på?

Begrunnelsen for hvorfor temaet bør forskes på, er at saker om personlig erstatningsansvar mot styreleder og styremedlemmer i aksje- og allmennaksjeselskap har blitt mer utbredt de siste årene. Dette ser en blant annet ut fra den mengde domsavsigelser som finnes om styreansvar de siste 20 årene. Av sakene for lagmannsrettene og Høyesterett ser en at de som fremmer søksmål mot styreleder og styremedlemmer etter asl./asal. § 17-1 (1) vinner frem med ca. halvparten av søksmålene.

Selv om det har versert mange saker for domstolene om styreansvar, har det vært et begrenset fokus på styrelederens oppgaver og erstatningsrettslige stilling spesielt. Heller ikke i juridisk litteratur har styrelederen fått særlig oppmerksomhet. Av sakene for domstolene ser en imidlertid at det kun finnes et fåtall av saker der styrelederen ikke er en av de saksøkte. I tillegg fremstår det å være en utbredt oppfatning i juridisk litteratur at styrelederen er mer eksponert for erstatningsansvar enn alminnelige styremedlemmer, uten at dette begrunnes nærmere. Det er dermed et rom for, og etter min oppfatning et behov for, å forske på styrelederens oppgaver og erstatningsansvar i aksje- og allmennaksjeselskap.Medlemmer:

Kristine Alteren Schwenke (Principal investigator)