CIRCULUS – Ikke i bruk, flyttet til egen prosjektside (kan slettes?)


Image caption

Circulus skal flytte betong oppover i avfallspyramiden

CIRCULUS omhandler gjenvinning og gjenbruk av betong. Betong er i dag et av de mest brukte byggematerialene, og står for rundt 7% av totale CO2-utslipp i verden. Bakgrunnen for prosjektet er kommende krav innenfor EU (som også omfatter Norge) vedrørende resirkulering av minst 70% av såkalt ikke-farlig konstruksjons- og rivningsavfall, herunder betong. Bygge- og anleggsnæringen, kommunene og andre aktører står dermed overfor et kommende skifte i forhold til hvordan denne typen byggavfall skal håndteres.

Gjennom CIRCULUS søker nøkkelaktører å få ny kunnskap som kan gi økt gjenvinning og lavere miljøfotavtrykk for betongkonstruksjoner i et livsløpsperspektiv. Prosjektet omfatter forskning relatert til miljøpåvirkninger, tilstandskartlegging, demontering og rivning, logistikk, behandling og separering, gjenvinning og resirkulering, metode- og produktutvikling, og analyse av bærekraft.

CIRCULUS skal bidra til å løfte betong høyere opp i avfallspyramiden, med fokus på gjenbruk og resirkulering som gir økt verdiskapning. Målet er å nå 75% gjenbruk og gjenvinning av betongkonstruksjoner og 75% redusert energibruk. Miljø- og klimagevinster vil oppnås gjennom lavere forbruk av sement og nytt materiale, mindre utslipp og deponering, redusert påvirkning på omgivelsene (støy, støv). Resultatet fra prosjektet vil bringe oss nærmere flere av FNs bærekraftsmål. I prosjektet er hele verdikjeden representert. En slik helhetlig tankegang gjør at den sirkulære verdikjeden for betong blir ivaretatt.

Forskning

Kjeden for gjenvinning av betong, fra kartlegging av de massene som skal rives via demontering/rivning, logistikk og prosessering til identifikasjon av nye produkt. Sentralt står HMS og samspill med myndigheter og interaksjon med samfunnet næringsliv i bærekraftsvurderingen.

Ciculus prosjektets forskningspakker er strukturert etter samme verdikjede

AP0: Forskningsledelse, koordinering, rekruttering og kommunikasjon
AP1: Miljø- og tilstandskartlegging
AP2: Demontering, rivning og logistikk
AP3: Behandling og separering
AP4: Betonggjenvinning og resirkulering
AP5: Bærekraftsanalyse

Innovasjoner

Prosjektet forsøker å utvikle innovative løsninger i alle ledd av verdikjeden.

  • Forbedret teknologi og digitalisering av miljø- og tilstandskartlegging: målet er å skifte fokus fra sortering etter rivning, som er normen i dag, til å tenke sirkulært fra før rivningen.
  • Nye teknologier for rivning og digitale verktøy for å tilgjengeliggjøre informasjon gitt for målrettet uttak av bygningselementer som skal ombrukes/materialgjenvinnes
  • Innovativ teknologi for separering og behandling av betongavfall: Målet er mer effektiv (energi og selektivitet) teknologi for nedknusing og separasjon av betong, tilslag, armering og finstoff
  • Nye produkter og anvendelsesområder for strukturelementer og materialer gjenvunnet.

Partnere

Østbø AS
Sintef Norlab AS
Iris Produksjon AS
Avinor
Forsvarsbygg
Jaro AS
AF Decom AS
Bodø Kommune
Nordland Betongelement AS
Mapei AS
Norcem AS
Nordland Betong AS
UiT
Sintef Narvik AS
Sintef Helgeland AS
KUPA AS
NTNU

Kontakter

Leif-Gunnar Hanssen leif-gunnar.hanssen@uit.no UIT  90204707 Narvik Prosjektleder   
Per Anders  Eidem per.a.eidem@sintef.no Sintef 90156691 Mo i Rana Arbeidspakkeleder  
Bård Arntsen baard@tek.norut.no Sintef  97032031 Narvik Arbeidspakkeleder  
Boy-Arne Buyle boy-arne.buyle@uit.no UIT  99106186 Narvik Arbeidspakkeleder  
Iveta Novakova iveta.novakova@uit.no UIT  76966120 Narvik Arbeidspakkeleder  
Emil Dælin emil.daehlin@sintef.no Sintef 47909145 Mo i Rana Arbeidspakkeleder  
Robin Løvslett robin@kupa.no KUPA 98296936 Narvik kommersialisering  


Finansiering:

Prosjektet er finansiert med støtte fra Norges Forskningsråd (50%) og egeninnsats fra partnerneNyheter: