Skriv ut Lukk vindu


 

Permisjoner med lønn

Rettigheter for lønn under sykdom eller skade framgår av Hovedtariffavtalenes
fellesbestemmelser § 18 og § 24.


Permisjon med lønn ved svangerskap

Permisjon i svangerskapet

Ansatte som er gravid har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom de ikke med rimelighet kan gjennomføres utenfor arbeidstid.

Utsettes en gravid ansatt for påvirkninger i arbeidsmiljøet, som kan skade fosteret, skal arbeidet tilrettelegges. Er ikke det mulig må UiT dokumentere det skriftlig. Den ansatte kan da ikke arbeide under svangerskapet, og vil kunne ha rett på svangerskapspenger. Dette må søkes om hos NAV, samtidig som det søkes om permisjon i DFØ-portalen. Velg flisen "Permisjonssøknad" og permisjonstype 176 - permisjon i svangerskap. NAV-søknaden legges ved som dokumentasjon til permisjonssøknaden, og UiT krever refusjon av svangerskapspenger fra NAV mens den ansatte får sin lønn fra UiT. 

Søk om svangerskapspenger fra NAV

Foreldrepermisjon under svangerskapet

Foreldrepenger fra NAV kan tidligst tas ut når det er 12 uker igjen til termin. Uttaket må starte 3 uker før termin. Foreldrepenger som betales ut før fødselen trekkes fra den totale stønadsperioden fra NAV. Det må søkes om foreldrepermisjon fra UiT i tilsvarende periode. Se saksgang ved søknad om foreldrepermisjon.

Foreldrepermisjon med lønn

Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel

Ansatte ved UiT som skal ut i foreldrepermisjon, må delta i et planleggingsmøte med nærmeste leder og en saksbehandler fra fellestjenesten. I møtet avtales avvikling av foreldrepermisjon.

Oversikt over saksgangen ved søknad om foreldrepermisjon:

Foreldrepermisjon med lønn forutsetter at det innvilges foreldrepenger fra NAV. Dersom det ikke innvilges foreldrepenger fra NAV må det søkes ulønnet foreldrepermisjon eller registreres annet fravær som ferie m.m.

Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel

I tillegg til foreldrepermisjon med lønn gis det lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Far, medmor eller medfar har rett til omsorgspermisjon i 2 uker for å bistå mor i forbindelse med fødselen.
Bor ikke foreldrene sammen, kan de 2 ukene med permisjon tas ut av en annen som bistår mor. Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til omsorgspermisjon i 2 uker i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. (Fosterforeldre har ikke rett til lønn under omsorgspermisjon).

Ansatte ved UiT skal søke om omsorgspermisjon i DFØ-portalen så snart fødsel/adopsjon finner sted. Velg flisen "Fraværssøknader" og deretter fraværstype 440 - Omsorg føds 2 uker m/lønn.

 
Ved spørsmål kan fellestjenesten kontaktes.

Alt om foreldrepenger fra NAV

Permisjon ved amming

Permisjonved amming

En ansatt som ammer har rett til lønnet ammefri i inntil to timer pr. dag frem til barnet fyller to år, dersom vedkommende normalt arbeider fulle arbeidsdager.
Er den avtalte arbeidsdagen mellom 2/3 og hel arbeidsdag har den ansatte rett til lønnet ammefri i inntil en time per dag frem til barnet fyller to år. Er arbeidsdagen kortere enn 2/3, vil retten til ammefri være uten lønn.
Hvor mye tjenestefri den enkelte har rett til, må avgjøres konkret. Ansatte som benytter retten til permisjon på grunn av amming skal varsle leder snarest mulig.
Retten til lønn ved amming gjelder til barnet fyller 2 år, men når barnet er over 9 måneder kan arbeidsgiver be om bekreftelse fra lege eller helseinstitusjon på at den ansatte fortsatt ammer sitt barn.

Ansatte ved UiT skal du avtale med din leder hvordan du avvikler din permisjon ved amming. For å registrere ammepermisjon skal man velge flisen "Registrer arbeidstid" og velge fraværstype "ammepermisjon med/lønn".

Velferdspermisjon

Velferdspermisjon

Etter Hovedtariffavtalenes fellesbestemmelser § 22, kan arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager per kalenderår når det foreligger viktige velferds- og omsorgsgrunner. Dersom arbeidstakeren selv ønsker og tjenesten tillater det, kan arbeidsgiver samtykke i fleksibelt uttak av permisjonsdager.

Permisjonsgrunnlag og varighet vurderes i hvert enkelt tilfelle. I vurderingen tas det hensyn til både de anførte permisjonsgrunner og arbeidstakerens individuelle situasjon (f.eks.familiesituasjon, omsorgsbyrde, helsetilstand, livsfase, reiseavstand o.a). En forutsetning for at det kan innvilges velferdspermisjon er at det har oppstått en uforutsett situasjon/hendelse. Søknader basert på situasjoner/hendelser som er forutsigbare/planlagte skal ikke imøtekommes. I slike forutsigbare situasjoner vil det være mulig å avspasere eller benytte feriedager.

Uforutsette hendelser av stor betydning for den ansatte skal kunne føre til velferdspermisjoner. Eksempler på dette er særlig ved alvorlig sykdom eller annet omsorgsbehov i nærmeste familie, samt ved dødsfall/begravelse i nær familie/blant nære venner. Unntak fra kravet om at det må være oppstått en uforutsett situasjon gjelder for barns tilvenning i barnehage og skolefritidsordning, og for første skoledag. Dette betyr at f.eks. planleggingsdager i barnehage og skolefritidsordninger, flytting, konfirmasjon og giftemål ikke skal føre til velferdspermisjon.

Velferdspermisjon omsøkes i DFØ-portalen. Velg flisen "Fraværssøknader" og deretter fraværstype 510- Velferdspermisjon m/lønn.

Korttidsfravær med lønn

Pleie nære pårørende i terminalfasen

Se de forskjellige typene fravær og hvordan søke om dem her. Skal lenkes.

Pleie nære pårørende i terminalfasen

Pleie nære pårørende i terminalfasen

Ansatte har krav på tjenestefri med lønn i inntil 60 dager for å pleie en nærstående i hjemmet i livets sluttfase. Retten til tjenestefri med lønn gjelder for hver pasient. Som nærstående regnes en videre krets personer enn barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, ektefelle og samboer. Selv om de fleste som pleier døende personer er i nær familie, vil mange kunne ha knyttet til seg andre omsorgspersoner som det er mer eller like naturlig å få hjelp fra som familiemedlemmer. Den ansatte må søke nærmeste leder om permisjon, samt fremsette krav om pleiepenger hos NAV i den kommunen hvor den pleietrengende bor. Her kan du søke om pleiepenger i livets sluttfase.

Permisjon søkes i DFØ-portalen. Velg flisen "Fraværssøknader" og deretter fraværstype 462 - Pleiepenger nærstående. Last opp søknad om pleiepenger fra NAV som vedlegg til permisjonssøknaden. 

Sist endret: 13.03.2024