Mikroalger

Vårt hovedfokus er bioteknologisk forskning på autotrofe (fotosyntetiserende) mikroalger, men også  fysiologi og økologi. Vi arbeider hovedsakelig med nordlige/arktiske arter, i særdeleshet mikroalgegruppen diatomeer (kiselalger). Sentralt i dette er utvikling av kommersiell massedyrking av mikroalger og produkter knyttet til dette.

Diatomeer er hurtigvoksende organismer (>100% økning biomasse/dag) som har høyt lipidinnhold hvorav en stor del er flerumettede fettsyrer (PUFAs). Dersom nordlige/arktiske mikroalger skal kunne utnyttes kommersielt, må man også ha en grunnleggende forståelse av hvordan mikroalger fungerer i sitt naturlige miljø.

Forskning på og kunnskap om taksonomi (artskunnskap) og hvordan vekst og kjemisk sammensetning varierer med miljø er sentralt i vår forskning. Sentralt er også utforskning av hvordan det CO2 fikserende enzymet  Rubisco fungerer i nordlige økosystemer, og hvordan kunnskap om dette kan nyttiggjøres i sammenheng med kommersiell massedyrking.

Vi samarbeider bla. også med Marbio om bioprospektering av mikroalger, og vi er tilsluttet senteret for fornybar energi ved UiT (Arctic Centre for Sustainable Energy – ARC).