Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

SYP-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPL bachelor i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SYD-1140 Generell farmakologi 3 stp

Innhold

Studentene blir introdusert for grunnlagstenkningen i sykepleie. Det vil være et særlig fokus på grunnleggende behov og studentene skal tilegne seg kunnskap om et utvalg aldersrelaterte lidelser og sykdommer, samt sentrale begreper i farmakologi. Dette omfatter også kunnskap om legemiddelhåndteringsprosessen.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten

Ferdigheter:

Kandidaten

Generell kompetanse:

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. Obligatoriske læringsaktiviteter kan forekomme.